3 برد براي صعود

هفته ســوم ليگ جهاني از امروز آغاز ميشــود و بعد از 9 دور بازي، تكليف تيمهاي برتر آن مشــخص خواهد شــد و دوازده تيم ســطح يك دقيقــا به دو نيم ميشــود. نيمي از تيمها راهــي مرحله نهايي ميشــوند كه در برزيل برگزار خواهد شــد و نيمــي ديگر هــم از دور رقابت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

از ميــان حريفان ايران در اين مرحله، وضعيت لهســتان ميزبــان قــدري بهتــر از دو تيم ديگر اســت. لهســتان كه ديدارهايش در هفته ســوم را در خانــه برگزار ميكند، اگرچه مثل بلژيك، بلغارستان، كانادا و ايران سه برده است اما همين شرايط ميزباني و شرايط امتيازي بهتر آنها، مانند بلژيك شانس بيشتري را براي صعودشان فراهم ميكند.

در جدول رده بندي از رده ســوم تا رده هشتم كه ايران حضور دارد، پنج تيم سه برده با امتيازهاي ۰۱ تا ۷ قرار دارند. تيم ايران آخرين تيم سه برده اين جدول به حساب ميآيد. از ميان اين پنج تيم سه برده، سه تيم جواز حضور در دور بعد را به دســت خواهند آورد. البته روسيه و آمريكا هم با دو پيروزي شانس كمي براي صعود دارند اما فقط يكي شان چون هر دوي اين تيمها در لهســتان به همراه ايــران همگروهند و تنها در صورتي صعود ميكنند كه هر سه بازي خود را برنده باشند! آمريكا؛ يك برد كمتر ولي هم امتياز تيم ايران امروز در اولين ديدار خود بايد به مصاف آمريكا برود. آمريكايي كه در هفته اول هر سه بازياش را در صربستان به حريفان واگذار كرد. آنها در دو ديدار 3 بر يك، به صربستان و بلژيك باختند و حتي نتوانســتند كانادا را شكست دهند و با تنهــا يك امتياز از باخت 3 بر 2 بــه اين تيم، ديدارهاي هفته اول را تمام كردند.

آمريكا در هفتــه دوم اگرچه گروه در ظاهر دشــوارتري داشــت اما با دو بردي كه به دســت آورد به جدول بازگشت. آنهــا ابتدا با نتيجــه 3 بر صفر ايتاليا را شكســت دادند و بعد روســيه را هم 3 بر يك شكست دادند. با اين حال آنها حريف فرانســه نشدند و با همين شش امتياز كارشان را در هفته دوم به پايان بردند.

آنهــا حاال هم امتياز با ايران اما بــا يك برد كمتر در رده نهم قرار دارند و به شــانس كمشان روي كاغذ براي كسب سه پيروزي و صعود به مرحله نهايي اميدوارند. جدال حساس با ميزبان

تيم ايــران اولين بردش را در ليگ جهاني امســال برابر لهســتان به دســت آورد. لهســتاني كــه بجز كــورك تمام ســتارههايش را داشت و مربي جديدشان هم براي نشان دادن تواناييهايش در عرصه ملي انگيزههاي زيادي داشــت. با اين حال آنها پس از دو برد شيرين برابر برزيل و ايتاليا، مقابل تيم جوان شــده و در حقيقت دوم ايران با حساب 3 بر يك مغلوب شدند تا اولين باختشان را تجربه كنند.

لهستان در هفته دوم ابتدا با حساب 3 بر 2 به بلغارستان ميزبــان باخت و در بازي دوم هم بــراي بار دوم، مقابل برزيل قرار گرفت. برزيلي كه اين بار لهستان را 3 بر يك شكست داد تا لهســتان از دو بازي ابتدايياش تنهــا يك امتياز بگيرد. آنها در آخرين ديدارشــان در هفته دوم كانادا را 3 بر يك از پيش رو برداشتند.

لهســتانيها كه فردا برابر تيم ايران قرار ميگيرند، با سه برد و نه امتياز، در رده پنجم قرار دارند. تيم ايران هم حاال و در هفته سوم يك بار ديگر بايد برابر لهستان قرار بگيرد.

شــاگردان كوالكوويچ براي داشتن شانس صعود، حداقل بايد دو بازي را با پيروزي پشــت ســر بگذارند و منتظر نتيجه چهار تيم ديگر ســه برده باشند. البته اين دو پيروزي چيزي را تضمين نميكند و ما اگر ميخواهيم از صعود مطمئن باشــيم، بايد هر سه ديدارمان را با پيروزي پشت سر بگذاريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.