فشنگها در گمرك جا خوش كرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ماجــراي گمرك و تجهيزات ورزشــي قصــه تازهاي نيســت. اين بار هم اين قصه براي تيراندازي تكرار شــده اســت؛ رشــتهاي كه به خاطر نبود فشــنگ و مشكالتي از اين دست، ورزشــكارانش چند سالي است كه بسيار اذيت شدهاند اما انگار قرار نيست مصائبشان تمام شود. گويا ماجرا به اين شكل اســت كه فدراسيون براي رفع مشكل كمبود فشــنگ از هند و آلمان فشــنگ خريداري كــرده اما اين تجهيزات در گمرك مانده و دردسر تازهاي براي تيراندازان ايجاد كرده است.

خريداري فشــنگ از هند به زمان حضور تيم ملي در رقابتهــاي جهاني هند بر ميگردد كه فدراســيون همان زمان، مقداري فشــنگ خريد و مدتي بعد وقتي مليپوشان به آلمان رفتند باز فشــنگ خريداري شــد اما هيچ كدام از اينها هنوز به دســت مليپوشــان نرسيده، چون در گمرك مانده است.

اين مشــكل در شرايطي بغرنج شــده كه تيم جوانان ايران خود را براي حضور در مسابقات قهرماني جهان آماده ميكند اما فشنگي براي تمرين ندارد.

در هميــن رابطــه، ابراهيــم اينانلو مربــي تيم ملي ميگويد: «يك هفته به مســابقات جوانان جهان باقي مانده اما فشــنگها در گمرك گير كرده اســت. ما در مسابقات مونيخ در رده ســني جوانان نتايج خوبــي گرفتيم و حتي پســران ركوردهاي خود را شكســتند.بعد از اين مسابقات مقــداري فشــنگ آورديم امــا با وجود تالش سرپرســت فدراســيون نتوانستيم فشــنگها را از گمرك خارج كنيم. فشــنگهايي كه بعد از مسابقات جهاني هند اسفندماه هم به ايران آورديم همچنــان در گمرك مانده به همين دليل با مشــكل جدي روبهرو هســتيم. تمرينات معمولي ما به خاطر نيامدن فشــنگها تحتالشعاع قرار گرفته و ما فقط تمرين خشــك داريم. فشنگ مانند توپ فوتبال نيست كه بتوانيم در كشور تهيه كنيم. اميدوارم اين اتفاق روي نتايج تيراندازان در مسابقات جهاني تاثير نگذارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.