دعوت 24 شناگر براي اردوي عشق آباد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي آمادهســازي تيــم ملي شــناي مردان براي حضور در مســابقات بازيهــاي داخل ســالن آسيا با حضور 24 شناگر در اســتخر ۹ دي آغــاز ميشــود. بــا توجــه به لــزوم برگــزاري اردوي آمادهسازي تيم ملي شنا براي حضور در مســابقات بازيهــاي داخل ســالن آســياي ۷۱۰2 تركمنستان كادر فني تيم ملي برنامــه اردويهاي متمركز تيمهاي ملي را اعالم كرد كه براي اجراي اين برنامه 24 شــناگر به اين اردوها دعوت شــدند. از آذربايجان شرقي: مهدي انصاري، ســروش قندچــي؛ از اصفهان: جمال چاوشي فر، متين سهران، عليرضا ياوري؛ از تهران: احســان شــفاييان فــرد، اميرعباس امراللهي، شايان عظيمي، عليرضا امين زمردي، اميرحســين عازمي، ســامان قپانــوري، متين بالســيني، آرمــان صانعي و ســپهر دعوتي؛ از خراســان رضوي: ســينا غالم پــور، آريا نســيمي شــاد، علــي فتحــي و محســن مهمان نــواز؛ از البرز: افشــين عســگري، اميرحسين سعادتمندي، بنياميــن قره حســنلو و آرشام ميرزايي و از زنجان: احســان اختركاوان؛ براي حضور در اين اردو دعوت شدهاند. اين اردو از جمعه، 26 خرداد ماه آغاز ميشود و تا يكشنبه چهارم تيرماه ادامه دارد. بازيهاي داخل ســالن آسيا، شــهريور ماه برگزار ميشود و تا آن زمان، چند مرحلــه اردو در برنامه تيم ملي قرار دارد كه با توجه به نوع عملكرد شــناگران در اين اردوها، نفــرات اعزامي از بيــن اين 24 نفــر انتخاب ميشوند. عباسعلي كشتكار بهعنوان مديرفني تيمهاي ملي، خشايار حضرتي بهعنوان سرمربي و علي محمدرحيمي نيز به عنوان مربي، هدايت مليپوشان را بر عهده دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.