دادگان تيم پينگ پنگ دانشگاه آزاد را منحل كرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم تنيــس روي ميز دانشــگاه آزاد اعالم كرد، مسووالن اين تيــم بعد از اينكه به كميته انضباطي فرا خوانده شــدند تصميم به كنارهگيري از ادامه ليگ برتر و حتي منحل كردن تيم گرفتند. در حاليكه فدراســيون تنيس روي ميــز تا آخــر هفته به مســووالن دانشــگاه آزاد براي تعيين وضعيتشان زمان داده بود، مســووالن اين تيم پيش دســتي كردنــد و پيش از صــدور هر حكمي، خود تصميم به انصراف از ليگ برتر گرفتند.

محل اختالف اين تيم با فدراسيون هم بر سر ســهم فدراســيون از درصد قرارداد ورزشــكاران و مربيــان بود كه فدراســيون اعالم كرد اين تيم، ســهم فدراســيون را پرداخــت نكرده اســت. بــا توجه به اين شــرايط و در حالي كه چهار تيــم راه يافته بــه مرحله نهايي، آماده برگزاري اين رقابتها براي تعيين قهرمان اين دوره از رقابتهاي ليگ برتر بودند، دانشــگاه آزاد از رقابتها انصراف داد تــا مرحله فينال با حضور ســه تيم برگزار شود.

حميدرضا صابري، سرمربي تيم ملي دانشــگاه آزاد با تاييد اين خبر ميگويد: «آقاي دادگان معاونت ورزشــي دانشگاه آزاد، تصميــم گرفت كه تيم كنارهگيري كند و براي سال آينده نيز در ليگ برتر تنيــس روي ميز تيم ندهــد. او ۰2 روز پيش به ما اعالم كرد كه دانشــگاه آزاد ديگر در ليگ برتر تنيس روي ميز بازي نمیكند. من خــودم از اين اتفاق خيلي ناراحت شــدم چرا كه باالخره دانشگاه آزاد تيم ريشــهداري است و ۰2 سال در ليگ برتر تيمــداري كرده بود اما بعد از ارسال نامه و فرا خوانده شدن به كميته انضباطــي، دانشــگاه آزاد هــم تصميم گرفت تيمداري نكند. آنها از اين موضوع ناراحت شدند كه بهخاطر درصد قرارداد بازيكنان، نامه نگاري شــده و به كميته انضباطي فراخوانده شدهاند.»

صابري ادامه ميدهد: «من با آقاي دادگان صحبت كردم. با قارداشي رييس فدراســيون تنيس روي ميز هم قبل از بازيهاي كشــورهاي اسالمي، صحبتي داشــتم اما بعضي اتفاقات ناخواسته رخ ميدهد كه اين ماجــرا هم جزو همين اتفاقات ناخواســته اســت. اكنــون اگر دانشگاه آزاد كنار برود، براي سال آينده بعيد ميدانم پتروشيمي بندرامام هم در ليگ خيلي هزينه كند چون به هر حال ديگــر رقيبي ندارد. در ليگ تنها دو تيم هزينه كردهاند و حاال ما يكي از آنها را از دست ميدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.