آغاز رقابت شمشيربازها در قهرماني آسيا از امروز

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات شمشيربازي قهرمانــي آســيا از امــروز (پنجشــنبه) بــا برگــزاري ديدارهاي انفرادي دو اسلحه مردان و زنان در هنگ كنگ آغاز ميشــود. ايــن دوره از مســابقات شمشــيربازي قهرماني آســيا همچون ادوار گذشــته در هر ســه اسلحه ســابر، فلوره و اپــه مردان و زنان برگزار ميشــود كه روز نخست اين مســابقات به برگزاري ديدارهاي انفرادي اسلحه سابر دختران و فلوره مردان اختصاص دارد.

نجمه ســازنچيان، كيانا باقرزاده، فائزه رفيعي و پريماه برزگر (اســلحه ســابر بانوان) همراه با عليرضا ادهمي شمشــيربازان ايران در اين دو اسلحه هستند كه طبق برنامه امروز به مصاف حريفان شان ميروند. جمعــه و در دوميــن روز رقابتهاي شمشــيربازي قهرماني آســيا نيز ديدارهاي انفــرادي فلوره دختران و اپه مردان برگزار ميشــود. بر همين اســاس نگين كافي، مطهره محسني و الهه قهرماني (فلوره دختران) همراه با محمد رضايي، طاهر عاشوري، محمد اسماعيلي و محمد كيهاني (اپــه مردان) شمشيربازان ايران در اين روز از مسابقات هستند.

ســومين روز مسابقات نيز شــنبه آينده با برگزاري ديدارهاي انفرادي سابر مردان و اپــه بانــوان در هنگ كنگ پيگيــري ميشــود. مجتبي عابدينــي، علــي پاكدامــن، محمد فتوحي و محمد رهبري (ســابر مردان) همراه با مهســا پور رحمتي، سكينه نوري و اعظم بختي (اپه بانوان) شمشيربازان ايران در اين دو اسلحه هستند.

بعــد از اتمــام ديدارهــاي انفرادي مســابقات شمشــيربازي قهرماني آســيا، ديدارهــاي تيمي اين مســابقات بر اســاس ترتيب برنامه انفــرادي برگزار ميشــود. زهره صــدرزاده هدايت بانــوان را بر عهده دارد و پيمــان فخري علي يعقوبيــان و احمد اكبري هم هدايت تيمهاي سابر، اپه و فلوره مردان را بر عهده دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.