احداث كلينيك ويژه ورزشكاران تا پايان سال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون پزشكي - ورزشي از ســاخت كلينيــك ويژه ورزشــكاران تا پايان امســال خبر داد و گفــت: « منتظر مشــخص شــدن مكان مناســب هستيم تا هر چه ســريعتر كار ســاحت كلينيك را آغاز كنيــم.» دكتر غالمرضــا نوروزي درباره ساخت كلينيك تخصصي پزشكي ـ ورزشــي ميگويد: «مدت زيادي است كه به دنبال مكان مناسب هستيم و به محض تعيين فضاي مناسب براي اولين كلينيك تخصصي پزشكي ـ ورزشي، كار ساخت را آغاز ميكنيم. برنامهريزي ما به اين صورت است كه تا پايان امســال جامعه ورزش از خدمات درماني آن بهرهمند شوند.»

او با اشــاره به خدماتي كه قرار است در اين كلينيك به ورزشــكاران ارائه شود توضيح كوتاهي ميدهد: «در اين كلينيك كليه خدمات پزشــكي ـ ورزشــي اعم از مشــاوره، فيزيوتراپي، توانبخشي، كارهاي خدمــات درماني و حتي جراحي يك روزه براي ورزشــكاران اعم از آماتور و حرفهای انجام ميشود. با ساخت اين كلينيك ديگر مشــكلي براي خدماترســاني به جامعه ورزش در بعد تخصصي نخواهيم داشت.»

رييس فدراسيون پزشكي ورزشي در پاســخ به اين پرسش كه آيا اعتبارات الزم براي ساخت اين كلينيك برآورد شده است يا خير، ادامه ميدهد: «هنوز هيچ اعتباري براي ساخت اين كلينيك تخصصي پزشكي ـ ورزشي بر آورد نشده و ما در ابتدا به دنبال مشخص شــدن فضاي مناسب هستيم. در صورتي كه فضاي مناســب تعيين شود، تا پايان امسال كار ساخت كلينيك تخصصي پزشكي ـ ورزشي را تمام ميكنيم.»

نوروزي همچنين با اشاره به برگزاري رقابتهــاي داخل ســالن تركمنســتان، ميگويد: «كار تشــكيل پرونده پزشــكي ورزشــكاران اعزامــي بــه ايــن رقابتها هماكنون در دستور كار فدراسيون پزشكي ـ ورزشي قرار گرفته و ما بعد از ماه مبارك رمضان تمهيدات الزم را براي ورزشــكاران اعزامــي فراهــم خواهيــم كرد تــا كليه ورزشــكاران اعزامي تحت پوشش خدمات درماني فدراســيون پزشكي ـ ورزشي قرار گيرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.