اعزام 110 ورزشكار ايران به المپيك ناشنوايان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

۰۱۱ ورزشكار در 3۱ رشته ورزشي به المپيك ناشنوايان كه در تركيه برگزار ميشود، اعزام ميشوند. بيست و سومين دوره المپيــك تابســتاني ناشــنوايان از 26 تير ماه تا هشــتم مردادماه در شــهر سامســون تركيه برگزار ميشود كه براي حضــور در اين رويداد، ۰۱۱ ورزشــكار از ايران در رشــتههاي فوتبال، واليبال، تكواندو، جودو، كاراته، شــنا، دووميداني، كشــتي آزاد و فرنگي، بدمينتون، تنيس روي ميز، واليبال ساحلي و بولينگ آماده شدهاند. به گفته مهران تيشه گران، دبير فدراسيون ناشــنوايان، تاكنون 2 ميليارد تومان براي برگزاری اردوها و آمادهسازي تيمها هزينه شــده است. او توضيحاتش را اينطور كامل ميكند: «اعتبار سال 6۹ فدراســيون ناشــنوايان 2 ميليارد تومان اســت و شــايد پرداخت نيمي از آن در برابر هزينههاي باالي رشتههاي مختلف چندان قابل توجه نباشد اما معتقد هستم اين حركت جاي تقدير داشته و ميتواند ما را در اعزام كاروان ورزشــي آمادهتر به المپيك ۷۱۰2 تركيه ياري كند.»

او ادامه ميدهد: «در گذشته اعتبار فدراسيون ناشــنوايان با توجه به پوشش 8۱ رشــته مختلــف در دو بخش زنان و مردان بســيار كم ديده شــده اســت و اميدواريم مســووالن ورزش كشــور در اين زمينه بازنگــري الزم را انجام دهند. اين فدراســيون زير مجموعه هيچ يك از كميتههاي ملي المپيك يــا پارالمپيك نيست و نميتواند انتظاري براي دريافت كمك از اين دو كميته داشته باشد.»

كاروان ايران براي حضور در المپيك ناشــنوايان در حالــي شــكل گرفته كه از اوايــل دي ماه اردوهاي آمادهســازي تيمهــاي اعزامــي آغاز شــده اســت و همچنــان ادامه دارد. هدفي كه براي اين كاروان در نظر گرفته شــده، ارتقاي رتبه نســبت به المپيك بيســت و دوم است. كاروان ورزشي ناشنوايان ايران در بيست و دوميــن دوره المپيك كــه به ميزباني صوفيه بلغارســتان با حضور 6۰۱ كشور شــركتكننده برگزار شد، در رده هشتم قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.