جوانان واليبال، با انگيزه در مسير جهانی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم واليبال جوانان ايران در حالي اردوي آمادهسازياش در تركيه را دنبال كرد كه در جريان اين اردو سه پيروزي برابر جوانان تركيه به دســت آورد. تيم واليبال جوانان ايــران كه خود را براي حضوري قدرتمند در رقابتهاي جهاني آماده ميكند اردويي را به دعوت رسمي فدراسيون تركيه در اين كشور برپا كرد. جوانان ايران در نخستين بازي دوستانه خود برابر ميزبان توانســتند با نتيجه 3 بر 2 بــه پيروزي برســند و در دومين مســابقه هم با نتيجه 3 بر يك ميزبان خود را از پيش رو برداشــتند. شاگردان عطايي در ســومين مســابقه دوستانه برابــر تركيه با نتيجــه 3 بر 2 موفق به پيروزي برابر حريف شدند. تيم واليبال جوانان براي حضور در نوزدهمين دوره مســابقات واليبال قهرماني جوانان زير ۱2 ســال جهان كه با حضــور 6۱ تيم برتر از دوم تا يازدهم تيرماه به ميزباني جمهوري چك و در شــهرهاي «چسكه بوجويتســه» و «برنو» برگزار ميشود، آمــاده ميشــود. تيم واليبــال جوانان ايــران در دور مقدماتي اين رقابتها در گروه سوم با تيمهاي ايتاليا، آرژانتين و اوكراين همگروه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.