احضار رييس به وزارت بعد از نامه فدراسيون جهاني تير و كمان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراســيون جهانــي تيرانــدازي بــا كمان با ارســال نامهاي به ايران خواســتار شفافسازي در خصوص جعل امضاي يكي از كارمندان فدراســيون درباره اســتعفاي صفايي شــده اســت. بعــد از اينكه كريم صفايــي، در دادگاه ثابت كرد امضاي او در ماجراي بركنارياش جعل شــده است؛ از سوي مسووالن فدراسيون واكنشي به اين موضوع نشــان داده نشد تا حاال كه شنيده ميشــود فدراســيون جهاني بــه موضوع ورود كرده اســت. حدود 5 ســال پيش و بعد از بركناري صفايي از فدراســيون يكي از كارمنــدان اين مجموعه بــا جعل امضا، اســتعفاي صفايي را در فدراسيون جهاني اعــالم كرد و بعد از ايــن اتفاقات بود كه با نوشتن اساسنامه جديد محمدعلي شجاعي بهعنوان رييس فدراسيون انتخاب شد. حاال اين تخلفات ثابت شــده و در اين شــرايط اســت كه ميبينيــم فدراســيون جهاني تيراندازي با كمان با ارسال نامهاي خواستار شفافســازي در خصوص ايــن جعل امضا شده است. اواسط هفته جاري نيز مسووالن وزارت ورزش رييس فدراســيون را احضار كرده و جلسهاي با شــجاعي داشته و از او خواستهاند تا اساسنامه را به سرعت اصالح كرده و خواستار برگزاري انتخابات شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.