ميخواهند زحمت بچهها را بي ارزش كنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بعــد از صحبتهايي كــه درباره پيــروزي آســان تيم ملي بســكتبال مقابل چين در ديدارهــاي تداركاتي مطرح شده، مليپوش بسكتبال ايران از واكنشها گاليه ميكند و ميگويد: «برخي ميخواهند بردهاي تيم ملي را بي ارزش جلوه دهند.»

ارسالن كاظمي با بيان اينكه بعد از آســيا چلنج هــم همين صحبتها را ميكردنــد، ميگويد: «متاســفانه يكســري افراد كه آنها را ميشناسيم حرفهايــي ميزنند كــه فقط به نفع خودشــان است نه بســكتبال ملي و ميخواهند از اين طريق زحمت بچهها را بي ارزش نشــان دهند. بعد از بازي بــا چين ديدم كــه صحبتهاي قابل تاملي مطرح شــد. مثال گفتند حريف ما كال يك بازيكن ملي داشــته است، در صورتــي كه همين تيــم به غير از يك بازيكن در مسابقات دو سال قبل اطلس اسپورت تيم ما را شكست داده است.»

او ادامه ميدهد: «ما بازي خوبي مقابل چيــن انجام داديم. البته 63 بر ۰6 برديــم در حاليكه بايد با اختالف ميبرديــم امــا پــس از اينكه حريف چندين حمله بي امتياز داشــت، داور هم به صورتي كمكشان كرد و به اين ترتيب در اواخر مسابقه نتيجه نزديك شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.