امروز، بازي دوم بسكتبال ايران با چينيها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملــي ايران كه در نخســتين بــازياش برابر چين پپروز شــد، امروز بازي دومــش را مقابل ايــن تيم انجام ميدهد.

تيم ملي بســكتبال ايران كه عصر سهشنبه اولين ديدار تداركاتياش برابر تيــم ملي چين را برگزار كرد و با نتيجه 63 بر ۰6 به برتري رسيد، امروز دومين بازي از ســه ديدار تداركاتي در اردوي چين را پشت سر ميگذارد.

ايران در بازي نخســت در كوارتر اول 4۱ بر 3۱ به برتري رسيد، در كوارتر دوم با نتيجه 6۱ بر 8 پيروز شد، كوارتر ســوم هم براي ايران بود و شــاگردان حاتمي 8۱ بر ۷۱ ميزبانشان را شكست دادند و در نهايت با اينكه كوارتر چهارم 22 بر 5۱ به ســود چين تمام شــد اما نتيجه مســابقه به ســود ايران به پايان رسيد و مليپوشان بسكتبال 63 بر ۰6 برنده شدند.

تيم ملي ايران در اردوي چين سه بازي دوســتانه با تيمهاي مختلف ملي اين كشور دارد. چينيها كه ميزبان جام جهاني ۹۱۰2 هســتند چنــد تيم ملي تشــكيل دادهاند تا با قــدرت براي جام جهاني آماده شوند.

تركيب ايران تغييراتی داشــته و از اين جهت و بــا توجه به حضور جوانان، پيروزی برابر چيــن را بايد به فال نيك گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.