اعزام پنج اسنوكرباز به رقابتهاي جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي اســنوكر زيــر 8۱ و ۱2 ســال قهرماني جهان 6۱ تــا 25 تيرماه به ميزباني كشــور چين برگزار ميشــود و فدراســيون ايران كه بــه دنبال معرفي اســتعدادهاي جوان اســت، ميخواهد با پنج ورزشــكار در اين رقابتها شــركت كند. پــس از برگزاري رقابتهاي انتخابي اســنوكر بين بازيكنان زير 8۱و ۱2 سال، شــروين اميدوار، اميرحسين باقري فرد از استان فارس و محمدرضا اژدريان از استان اصفهان با پيــروزي مقابل حريفان خود و كسب امتياز الزم به مسابقات اسنوكر زير 8۱سال اعزام ميشــوند.همچنين آرمان آتش ســخن از تهران، سيدشهاب الدين ابوذريــان از خراســان رضوي و شــروين اميدوار از اســتان فارس در رده سني زير ۱2 ســال به مسابقات اســنوكر قهرماني جوانان جهان اعزام ميشــوند. مسابقات انتخابي اســنوكر زير8۱ و ۱2 ســال در آكادمي بيليارد فدراسيون زير نظر كامران شهال ســرمربي تيم ملي برگزار شد و در نهايت اين نفرات در فهرســت مســافران چين قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.