عبور از كوهستان قاتل

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رضا شــهاليي كوهنورد نام آشناي كرمانشاهي پنجمين صعود خود به قلل بيش از هشــت هزار متــري جهان را در كارنامه خود ثبت كرد. رضا شــهاليي كوهنــورد كرمانشــاهي با فتح قلــه نانگاپاربات، براي پنجمين مرتبه توانســت يكي ديگر از قلل هشــت هزار متري را در كارنامه خود ثبت كند. نانگاپاربات كوهي در رشــته كوه هيماليا است كه در پاكســتان قرار دارد. ارتفــاع آن 8۱26 متر از ســطح دريا و نهمين قله بلند روي زمين اســت. صعود به آن از مشكلترين صعودهاي كوهستاني اســت و به خاطر اينكــه كوهنوردهاي زيادي در جريان صعودهاي آن كشته شدهاند به كوهستان قاتل معروف است. هم اكنون نانگاپاربات با بيش از ۰6 كشــته پــس از آناپورنا داراي بيشــترين كشتهها (به نسبت صعودها) در ميان كوههاي هشت هزار متري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.