آغاز اردوي بانوان شناگر در كيش از 27 خرداد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي آمادهســازي تيم ملي شــناي بانوان براي حضور در مســابقات كشــورهاي اســالمي ۷۱۰2 تهران در جزيره كيش برگزار ميشود. با توجه به لزوم برگزاري اردوهاي آمادهســازي تيم ملي شــناي بانوان براي حضور در مسابقات كشــورهاي اســالمي ۷۱۰2 تهران، كادر فني تيم ملي برنامه اردوهــاي متمركز تيمهاي ملــي را اعالم و 2۱ ورزشــكار را به اردو دعوت كرد. مريم تركستاني، دنيا حسيني، رها طبيب، بهار امامي، مانا حسينيباي، زهرا حســينزاد، فاطمه ايلبيگي، روژين عظيمي، مائده طهماسبي، ريحانه نــوروزي، عطيه قپا نوري و پريا حســيني، نفرات دعوت شــده به اين اردو هســتند. اين اردو در جزيره كيش زير نظر فروزنده زورآور، برگزار ميشود. اين مربي، روز سهشنبه بهعنوان سرمربي تيم ملي بانوان معرفي شد.

جام جهاني تيراندازي آذربایجان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.