امروز، شروع اردوي قايقرانان كاياك و كانو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دور جديــد تمرينات تيم ملي آبهاي آرام از امروز در درياچه آزادي آغاز ميشــود. درياچه آزادي از امروز(52 خردادماه) ميزبان اردوي تيمهاي ملي كاياك و كانوي بزرگســاالن اســت. اين مرحله از اردو بــا حضور ۹ قايقران كايــاك و 6 قايقــران كانو تا 4۱ تيرماه دنبال ميشــود. فرزين اســدي از مازندران، پيمــان قويدل، علي آقاميرزايي، جــواد مومني و صادق زماني از گيالن، محمدطاهر حســيني افشار از كرمانشــاه، اميد احمدي از زنجان و بابــك دربان و عليرضــا محمدي در بخش كاياك و معــراج محمدزاده، كيا اســكنداني و هومن كريمي از تهران، علي اجاقي از كرمانشاه، عادل مجللي از گلستان و شــاهو ناصري از كردستان در بخش كانوكانادايي نفرات دعوت شده به اردو هستند. ايرج اقليمي ســرمربي كاياك، الياس اقليمي سرمربي كانوكانادايي، انوش عباســي مربي كاياك و دامون صادقي دستيار مربي كانو هدايت قايقرانان اين مرحله از اردو را بر عهده دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.