پايان كار مردان ايران با ردههاي پايين

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با برگزاري آخرين رشته رقابتهاي تيراندازي جام جهاني آذربايجان، نماينده ايران با ركورد شــكني به كار خود پايان داد. پوريا نوروزيان در مرحله نيمهنهايي رقابتهاي تيراندازي جام جهاني آذربايجان در رشته تفنگ سه وضعيت مردان، با كســب امتياز ۱6۱۱ در رده سي و نهم قرار گرفت. پوريا پيش از اين و در مرحله مقدماتي اين رشــته توانســت با كســب امتياز ۱۷۱۱ ركورد برون مرزي ايران را جابهجا كند. حسين باقري نيز با كسب امتياز 26۱۱ سي و ششم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.