عبادي و گليج بهترين كارنامه را در گرجستان داشتند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪NASER ENSAfi MOGHADDAM‬

پــس از حضور موفقیت آمیــز تیمهاي ملي کشــتي آزاد و فرنگي ایران در مســابقههاي آســیایي دهلي نو هندوســتان و همینطور بازيهاي همبســتگي کشورهاي اسالمي در باکوي جمهوري آذربایجان، اعزام دو تیم منتخب کشتي آزاد و فرنگي به صورت ناقص و متشکل از چند کشتيگیر به مسابقات بینالمللي کشتي جایزه بزرگ در گرجستان نیز در دستور کار کادر فني تیمهاي ملي قرار گرفت.

در واقع هــدف از اعزام تعدادي کشــتيگیر به رقابتهــاي بینالمللي در گرجستان که بیشترین آنها را جوانان تشکیل ميدادند و نتوانستند در رقابتهاي آســیایي و بازيهاي کشورهاي اسالمي به میدان بیایند، محک خوردن توانایي و میــزان آمادگي هر یک از آنان پیش از برگزاري رقابتهاي انتخابي تیمهاي ملي کشتي آزاد و فرنگي بود که قرار است در روزهاي 15 و 16 تیر ماه آینده در تهران برگزار شود.

مشــخصا به خاطــر کنار رفتن تعــدادي از مليپوشان کشتي فرنگي بعد از بازيهاي المپیک 2016 ریودوژانیرو و همینطور مصدومیت یکي، دو تن از مليپوشان کشتي آزاد از جمله رضا یزداني کشتيگیر باســابقه تیم ملي، تغییراتي در آرایش ترکیب تیمهاي ملي کشــتي آزاد و فرنگي ایران در پیکارهاي جهاني ســال 201۷ پاریس نسبت به ســالهاي اخیر به وجود خواهد آمد و چارهاي نیســت که جوانترها جاي بزرگان همیشگي را در تیمهاي ملي اعزامي به فرانسه بگیرند. در دو میدان آسیایي هند و کشورهاي اسالمي در جمهوري آذربایجان، نیمي از ســرمایههاي اصلي کشتي کشــورمان که در رقابتهاي انتخابي تیمهاي ملي براي حضور در مســابقههاي جهاني 201۷ پاریس به میدان خواهند آمد، توفیق حضور پیدا کردند و از جمع آنها بهنام احسان پور، علیرضا کریمي و یدا... محبي در کشــتي آزاد و رامین طاهري، حسین نوري، سیدمصطفي صالحي زاده و بهنام مهدي زاده در کشــتي فرنگي با کسب مدالهاي طالي آسیا کارنامه قابل قبولي گرفتند. در بازيهاي کشورهاي اسالمي هم میثم نصیري، مصطفي حسین خاني و حســن یزداني در کشــتي آزاد و محمدعلي گرایي و یوسف قادریان در کشتي فرنگي با کسب مدالهاي طال توانستند نظر مثبت کادر فني را به خود جلب کنند. اما کشتيگیران دیگري هم تا قبل از رقابتهاي انتخابي تیمهاي ملي در وزنهایي که حساســیت و پیچیدگي در آنها بیشتر است، باید در مسابقات مهم بینالمللي محــک ميخوردند و چارهاي جز این نبود که پنج کشــتيگیر آزادکار و شــش کشــتيگیر فرنگيکار مورد نظر کادر فني تیمهاي ملي در مسابقات بینالمللي جایزه بزرگ در گرجســتان حضور پیدا کننــد. در این میان تنها جمال عبادي و مجتبي گلیج در دو وزن 0۷ و 96 کیلوگرم کشتي آزاد با کسب مدال طال عملکرد خوبي داشــتند. جمال عبادي تنها کشتيگیر آزادکار خوزستاني حاضر در اردوي تیم ملي کشتي آزاد است که با کسب مدال طالي جام گرجستان براي به دست آوردن دوبنده وزن 0۷ کیلوگرم تیم ملي ميتواند رقابت خوبي با مصطفي حسین خاني دارنده مدال برنز مســابقههاي جهاني ســال 2016 بوداپست مجارستان و مدال طالي بازيهاي کشــورهاي اسالمي و همینطور حامد رشیدي برنده مدال برنز رقابتهاي آسیایي هند داشته باشد.

مجتبي گلیج کشتيگیر جوان مازندراني و قهرمان سال 2015 جوانان جهان در برزیل با کســب مدال طال در گرجستان نام خود را بیشتر مطرح کرد و یقینا رقابت براي پوشیدن دوبنده وزن ۷9 کیلوگرم تیم ملي در غیاب رضا یزداني بین او و امیر محمدي برنده مدال نقره باکوي جمهوري آذربایجان، حسین شهبازي برنده مدال نقره آســیایي هند و عباس طحان نفر پنجم جهان در سال 2015 خواهد بود. وزن 86 کیلوگرم تیم ملي کشتي آزاد هم از حساسیت زیادي برخوردار است. وزني که حسن یزداني قهرمان المپیک 2016 ریودوژانیرو چند ماهي است از 4۷ کیلوگرم به آن آمده و در کنار او کشتيگیراني چون علیرضا کریمي دارنده مدال برنز سال 2015 جهان و محمدجواد ابراهیمي هم حضور دارند. یزداني و کریمي به ترتیب در جمهوري آذربایجان و هند صاحب مدال طال شدند اما ابراهیمي قهرمان سابق جوانان جهان که چند ماه پیش با ارائه کشتيهاي زیبا و درخشان در جام بینالمللي ایوان یاریگین در کراسنویارسک روسیه صاحب مدال نقره شده بود، در گرجستان نتوانست انتظارات کادر فني تیم ملي را برآورده کند و از دور رقابتها حذف شد. اما در بین شش کشتيگیر فرنگيکار اعزامي به گرجستان، پیام بویري دارنده مدال برنز بازيهاي آســیایي 2014 اینچئون کره جنوبي و مدالهاي برنز آسیا در سالهاي 2015 دوحه قطر و 2016 بانکوک تایلند در وزن 5۷ کیلوگرم و امیر قاسمي منجزي قهرمان سال 2016 آسیا در وزن 130 کیلوگرم ضعیفترین نتایج را در مقایسه با جوانترها داشتند و از دور رقابتها کنار رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.