بازديد رسول خادم از امكانات چابهار

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ‪Vesal Rohani‬

بــر این اســاس یــک تیم ملــی - و اصلیتریــن آن- 29 خــرداد راهی محل پیکارهــای قهرمانــی جهان میشــود که هدایــت آن با مهدی بیباک اســت و تیم دیگری شهریور ماه به رقابتهای هنرهای رزمی آسیا گسیل خواهد شد که سرمربی آن است.

این در حالی اســت که اردیبهشت ماه رهبری دیگر تیم منتخب تکواندو ایران که به بازیهای ورزشی کشورهای اسالمی در باکــوی آذربایجان گام نهــاد و بد هم کار

رییس فدراســیون کشتي با حضور در منطقه آزاد چابهار از امکانات این منطقه براي میزباني رقابتهاي کشتي آزاد جام یادگار امام (ره) بازدید کرد. رسول خادم در این سفر ضمن دیدار با مسووالن منطقه آزاد چابهار و ارزیابي شــرایط برگزاري رقابتها، از سالن دو هزار نفري، محل برگزاري مسابقات و همچنین امکانات اسکان و پذیرایي این منطقه بازدید به عمل آورد. سومین دوره رقابتهاي کشــتي آزاد نوجوانان جام یادگار امام (ره) روز ۷ تیرماه در منطقه آزاد چابهار برگزار ميشود. نکرد، با فریبرز عسگری بود.

خط مشی ما چیست؟ فراتر از اینکه هدایــت تیم اعزامی به بازیهای رزمی آســیا به چه کسی سپرده شد، این مساله خودنمایی میکند که خط مشی فدراســیون در قبال مسائل مختلف این ورزش چیست.

درگیــری کالمــی ســران درجه اول فدراســیون با محمدرضا مهماندوست که چند ســالی اســت هدایت تکواندوکاران جمهوری آذربایجان را با توفیقی چشمگیر در دســت گرفته، از برگهای تاریک این ورزش در سال سپری شده بود.

میتــوان مهماندوســت را بابت اینکه بیــش از پیش شــکیبایی نشــان نداد و دســتمزد اندکــش را در قبــال مخــارج ســنگین اداره خانــواده و درمان بچههای بیمارش وســیلهای برای جدایی قرار داد، قدری ناصبور نامید اما ایراد سران تکواندو مــا که با چنین مربی رزومهداری وارد یک چالش کامال غیر ضروری شدند، چند برابر انتقادات وارده به مهماندوست است.

در پــی آن مســائل و حضــور توام با ناکامــی در المپیــک 2016 برزیــل (که فقط مــدال برنز کیمیا علیــزاده آن را از ســقوط کامل رهایی بخشــید) باز زمینه درگیریهایی از این دســت در فدراسیون محدود نشده و تکواندو سرشار از آدمهای توانــای دور از گــود ماندهای اســت که میگویند میتوانســتند گوشهای از کار را بگیرنــد و به اداره امور ایــن ورزش یاری برســانند و صدهــا نوگل و اســتعداد تازه موجــود در این ورزش را صیقل بدهند اما فدراســیون چنان درگیر مسائل جانبی و حاشیهها اســت که به این امر بیتوجهی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.