28 خرداد، آغاز آخرين اردوي مسافران چین

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فیجي و آمريكا میزبان مسابقات وزنهبرداري نوجوانان و جوانان جهان هیات اجرایي فدراسیون جهاني وزنهبرداري تصمیم گرفت نخستین بار است که کشوري از قاره اقیانوسیه میزبان مسابقات میزباني مســابقات قهرماني نوجوانان و جوانان جهان در ســال قهرماني جهان ميشود. البته فیجي میزباني مسابقات قهرماني 2019 را به فیجي و آمریکا واگذار کند. هیات اجرایي فدراسیون اقیانوســیه که گزینشي المپیک ریو نیز بود را بر عهده داشت و جهاني وزنهبرداري پس از برگزاري انتخابات، اولین جلسه خود به خوبي توانسته بود این رقابت را برگزار کند. همچنین میزباني را در حاشیه مسابقات قهرماني جوانان جهان برگزار کرد. در این مســابقات قهرماني نوجوانان جهان در ســال 2019 به آناهیم جلسه در مورد میزباني مســابقات قهرماني نوجوانان و جوانان آمریکا واگذار شد. آناهیم میزباني مسابقات قهرماني بزرگساالن جهان در سال 2019 تصمیم گیري شد. هیات اجرایي تصمیم جهان در سال 201۷ را نیز بر عهده دارد. مسابقات وزنهبرداري گرفت میزباني مسابقات قهرماني جوانان جهان در سال 2019 قهرماني جوانان جهان از جمعه هفته جاري در توکیو ژاپن آغاز را به شــهر ســووا فیجي واگذار کند. از ســال 1993 این براي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.