نظم حرف اول ليگ!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

برنامه 8 دیدار از هفته دوم و سوم رقابتهاي لیگ کشتي باشگاههاي کشور اعالم شــد. کمیته لیگ فدراســیون کشــتي، برنامه 8 دیدار از هفته دوم و سوم رقابتهاي لیگ کشــتي آزاد و فرنگي باشگاههاي کشور را اعالم کرد. البته انتظار ميرفت با این اعالم برنامه لیگ برتر جاني بگیرد اما این هشت مسابقه بیش از سه هفته طول خواهد کشید و مشخص است که همچنان بي نظمي در این مسابقات حرف اول را ميزند. نکته عجیب ابن برنامهریزي به نحوه مســابقه دادن برخي از تیمها بر ميگردد. به طور مثال هیات کشتي مرند دو مسابقه را در دو روز برگزار ميکنــد اما تیم رعند پدافند دو مســابقه خود را در نزدیک بــه یک ماه برگزار ميکند. تیم هیات کشتي مرند 30 خرداد با بیمه رازي از سري رقابتهاي هفته دوم مسابقه ميدهد و بالفاصله 31 خرداد از سري رقابتهاي هفته سوم به مصاف رعد پدافند ميرود. تیم رعد پدافند هم بعد از مســابقه روز چهارشنبه 31 خرداد با هیات کشــتي مرند از سري رقابتهاي هفته سوم روز جمعه 23 تیر به مصاف ستارگان ســاري ميرود. البته به اشتباه مصاف با ســتارگان ساري هم از سري مسابقات هفته سوم عنوان شده که به نظر ميرسد هفته سوم اشتباه بوده باشد. سهشــنبه 30 خرداد: هفته دوم لیگ کشتي آزاد گروه الف: هیأت کشتي مرند - بیمه رازي (میزبان مرند) چهارشنبه 31 خرداد: هفته سوم لیگ کشتي آزاد گروه الف: هیأت کشتي مرند - رعد پدافند (میزبان مرند) پنجشنبه اول تیر: هفته دوم لیگ کشتي فرنگي گروه الف: مرحوم خواجه وندي نوشهر - شهداي مدافع حرم قم (میزبان نوشهر) پنجشــنبه اول تیر: هفته دوم لیگ کشتي فرنگي گروه ب: رعد پدافند - سینا صنعت ایذه (میزبان تهران) جمعه 2 تیر: هفته دوم لیگ کشــتي فرنگي گروه ب: آکادمي امید نوروزي - دانشگاه پیام نور (میزبان شیراز) پنجشنبه 8 تیر: هفته دوم لیگ کشتي آزاد گروه ب: هیأت کشتي خراسان رضوي - هیأت کشتي هرسین (میزبان مشهد) پنجشــنبه 22 تیر: هفته دوم لیگ کشتي آزاد گروه ب: پاس رستم کال - هیأت کشتي خراسان رضوي (میزبان رستم کال) جمعه 23 تیر: هفته سوم لیگ کشتي آزاد گروه الف: رعد پدافند - ستارگان کاشان (میزبان تهران)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.