سرمستي بايد پايش را جراحي کند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تیم ملي کشتي آزاد معتقد اســت که یونس سرمستي باید به دنبــال درمان مصدومیتش باشد.

محمــد طالیــي با اشــاره به عملکــرد آزادکاران در مســابقات گرجســتان گفت: «به چیزي که از حضــور در این مســابقات دنبالش بودیم رســیدیم. تیمي جــوان را عازم ایــن رقابتها کردیم تا محک بخورنــد و خوشــبختانه به اهداف مورد نظر دست پیدا کردیم.»

طالیــي ادامــه داد: «گلیــج و عبــادي عملکرد بســیار خوبي داشتند و نشــان دادند روند رو به جلویي را دنبال ميکنند. حســن تبار کشتيگیر خوبي است و اگر از نظر بدني آماده شود ميتواند جزو مدعیان وزن 4۷ کیلوگرم باشــد. امیري هم که به تازگي از جوانان به بزرگساالن آمده است و عملکردش قابل قبــول بود. ابراهیمــي نیز با شکست در این مســابقات متوجه شد چه اشکاالتي دارد و کجاي کار است.»

ســرمربي تیــم ملي کشــتي آزاد بــا انتقاد از انتقال نادرســت صحبتهایش دربــاره رضا یزداني گفت: «نميدانم چرا چنین حرفي از طرف من مطرح شــده است که یزداني در صــورت عدم حضور در انتخابي شانســي بــراي حضور در مسابقات جهاني نخواهد داشت.

اول اینکه هر کسي در سیستم انتخابي نباشــد اتوماتیک وار خارج ميشود و نیازي به توضیح واضحات نیست اما ما پیش از هر چیز به فکر سالمتي یزداني هســتیم و حضور او در مســابقات براي مرحله بعد از بازیابي ســالمتياش است. یزداني کشــتيگیر پرافتخــاري اســت و ســالمتي او براي ما در درجه اول اهمیت قرار دارد.»

او در خصوص شــرایط یونس سرمســتي هــم ادامــه داد: «من بــا یونس صحبــت کــردم و به او گفتم کــه ابتدا بایــد تکلیفش را بــا مصدومیت پایش روشــن کند. مصدومیت سرمســتي جدي است و اگر قرار اســت با درد پایش کنار بیاید و کشــتي بگیــرد یک بحث است اما اگر ميخواهد مصدومیتش را مداوا کند باید هرچه زودتر اقدام کند تا تکلیفش روشــن شود چون در حالت 50-50 و با این شــرایط موفق نميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.