جوانان از امروز روي تشك ميروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي کشتي فرنگي جوانان قهرماني آسیا از امروز (پنج شنبه) و به مدت دو روز در شهر تایچونگ کشور چین تایپه (تایوان) برگزار ميشود. بر اساس برنامه اعالمي این رقابتها مراســم وزن کشي اوزان 55، ‪84 4۷، 66، 06،‬ و 96 کیلوگرم این رقابتها عصر دیروز برگزار شــد و مســابقات از ساعت 10 صبح امروز آغاز ميشــود. همچنین مراســم وزنکشي رقابتهاي اوزان 50 و 120 کیلوگرم نیز عصر امروز (پنجشنبه) انجام و مســابقاتش روز جمعه برگزار ميشود. تیم ایران در 50 کیلوگرم: پویا دادمرز؛ در 55 کیلوگرم: محمد جواد رضایي؛ در 60 کیلوگرم: کرامت عبدولي؛ در 66 کیلوگرم: امین کاویانينژاد؛ در 4۷ کیلوگــرم: محمد شــربي نیــازي؛ در 84 کیلوگرم: مهدي بالي؛ در 96 کیلوگرم: امیرمحمد نوروزي و در 120 کیلوگرم: امیر محمد حاجيپور را در ترکیب خود دارد.

برگزاري ۸ دیدار از هفته دوم و سوم ليگ كشتي در 25 روز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.