برگزاري اردوي فرنگيکاران جوان در سالن شهداي هفتم تیر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي تیم ملي کشــتي فرنگي جوانان براي حضور در رقابتهاي جهاني روزهاي 2 تا 12 تیرماه در خانه کشــتي حمید سوریان، سالن شهداي هفتم تیر برگزار ميشود.

این تیم که معموال اردوهاي خود را در خانه کشــتي شــماره دو برگزار ميکــرد به دلیل برگــزاري رقابتهاي انتخابــي مرحله نهایي تیــم ملي کشــتي آزاد و فرنگي و با توجــه به اینکه خانه کشــتي براي اســتراحت و اقامت کشــتيگیران نیاز خواهد بود، فدراسیون کشتي سعي کرد اردوي تیم ملي جوانان را براي حضور در رقابتهاي جهاني به مکان دیگري منتقل کند.

با توجه به بازســازي سالن شــهداي هفتم تیر تهران و امکانات مناســب این ســالن فدراســیون تصمیم گرفت میزباني از این اردو را به این سالن بدهد.

کادر فني تیم ملي کشــتي فرنگي بــراي این اردوي تیم ملي کشــتي فرنگي از 23 کشــتيگیر دعوت به عمل آورده است.

رقابتهاي کشــتي جوانان جهــان روزهاي 10 تا 15 مردادماه در شهر تامپره فنالند برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.