كتف نصيري فعال نياز به جراحي ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمد نصیري به دلیــل پارگي تاندون کتف دچار مشــکل شده اســت اما براساس اعالم پزشک معالج فعال نیاز به جراحي ندارد.

محمــد نصیري دارنده 22 نشــان(طال، نقــره و برنــز) بازيهاي المپیــک، جهان و آســیا که مدتهاســت از ناحیه کتف دچار آسیبدیدگي شــده است براي درمان قطعي آســیبدیدگياش راهي اصفهان شد تا تحت نظر دکتر فالحزاده یکــي از متخصصان این حوزه تکلیف کتفش را مشخص کند.

برهمین اســاس، دکتــر احمدرضا فالح زاده فوق تخصص طب فیزیکي و توانبخشــي پــس از انجام معاینــات تخصصي روي کتف اســطوره وزنهبرداري ایران نظر اولیه خود را اعالم کرد.

پزشک معالج محمدنصیري در خصوص وضعیــت کتف او گفت: «فعال مشــکل کتف نصیري بدون عمل جراحي مداوا خواهد شد و به جاي جراحي ميتوان با لیزر این درد کهنه را تسکین داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.