دوپينگ ركابزن مليپوش ايران از سوي اتحاديه جهاني تاييد شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اتحادیه جهاني دوچرخهسواري دوپینگي بودن رکابزن مليپوش جوان ایران را تایید و او را تا ســال 2021 محروم کرد. پیش از این ابراهیم حاجيزاده، رکابزن نیمه اســتقامتي رده جوانــان ایران از ســوي اتحادیه جهاني دوچرخهســواري به دلیل مثبت شدن نمونه A دوپینگش تعلیق شــده بود و حاال اتحادیه جهاني مثبــت بودن آزمایــش دوپینگ این رکابزن مليپوش ایران را با خارج کردن نام او از فهرست رکابزنان تعلیق شده و اضافه کردن به فهرســت محرومان، تایید کرد. او به مدت چهار سال از حضور در مسابقات محروم است. آزمایــش دوپینگ حاجيزاده در مســابقات قهرماني آســیاي 201۷ به دلیل وجود ماده آنابولیک استرویید مثبت اعالم شد.

آخرین وضعيت مصدوميت اسطوره وزنهبرداري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.