كشتيگيران نونهال در بام ايران اردو ميزنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي استعدادیابي تیم کشــتي فرنگي نونهاالن به میزباني چهارمحال و بختیاري برگزار ميشــود. با دعوت فدراســیون کشتي ایران، 44 فرنگيکار در رده سني نونهاالن از ۷2 خرداد براي حضور در اردوي تیم ایران وارد این استان ميشــوند. اردوي بسترسازي و استعدادیابي تیم ملي کشتي فرنگي نونهاالن تا اول تیر در شــهر بروجن ادامه دارد و ورزشکاران در 11 وزن تمرینات خود را زیر نظر مربیان دنبال ميکنند.

رقابتهاي كشتي فرنگي جوانان قهرماني آسيا - چين تایپه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.