مربيان چيني ووشو از جمعه دست به كار ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربیان چیني تیمهاي ملي ووشــو ایران وارد تهران شــدند تا کار خود را براي هدایت تیمهاي ملي آغــاز کنند. با توافقي که صورت گرفته، قرار است لیو شوئه یان بهعنوان سرمربي تیم تالوي بانوان و ماجین وي بهعنوان سرمربي تالو در بخش مردان در تیم ووشو جوانان ایران فعالیــت کنند. بر همین اســاس این دو مربي روز سهشــنبه وارد ایران شدند تا از روز جمعه کار خود را آغاز کنند. تیم ووشــو جوانان ایران خود را براي حضور در مسابقات قهرماني آسیا که شــهریورماه به میزباني کره جنوبي برگزار ميشود، آماده ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.