كين: براي 10 نفره شدن آنها برنامه نداشتيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كاپيتان تيم ملي انگليس، هري كين كه هر دو گل اين تيم را در باخت 3 بر 2 به فرانسه زد، اعتراف كرد سه شير مقابل تيم ده نفره فرانســه به اندازه كافي خوب بازي نكرده. او در بازي شنبه در مقدماتي جام جهاني مقابل اسكاتلند در ثانيههاي پاياني بازي انگليس را از شكســت نجات داد و ناراحت بود از اينكه تيم نتوانســته بازي خوب خودش را تكرار كند.

كيــن گفــت: «زدن دو گل خــارج از خانه به فرانســه بايد كافي باشــد. بايد راهي براي بردن اين بازي پيدا ميكرديم بخصوص وقتي ده نفره شدند اما به اندازه كافي خوب بازي نكرديــم. بايد به عقب برگرديــم و داليل اين باخت را بررســي كنيــم. آنها در فضاهاي حســاس خيلي توپ به دست آوردند حتي با 10 نفر. اگر بخواهيم اينطور جســورانه بازي كنيم آن وقت اشتباهاتي پيش ميآيد كه بايد روي آن خوب كار كنيم.»

گــرت ســاوتگيت در ايــن بازي تغييراتــي قابــل پيشبينــي در تيمش ايجاد كرد اما از نظر كين، تغيير بازيكنان نميتوانــد بهانه باشــد: «مــا خيلي كار كرديم كــه خودمــان را منطبق كنيم و اين نااميدكننده است. زدن گل تساوي و اخــراج بازيكن آنها، ما را در موقعيت برتر قرار داد اما ما براي ايــن وضعيت برنامه نداشــتيم و آنها موج بعدي حمالت خود را از سر گرفتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.