دشان: سناريوي وحشتناكي بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ديديه دشــان مربي تيم ملي فرانسه بازيكنانش را ســتود كه توانســتند از يك «سناريوي وحشتناك» يعني اخراج رافائل واران خود را خالص كنند و بازي دوستانه برابر انگليس را 3 بر 2 ببرند.

آبيها كه بــه خاطر اشــتباه نادر هوگو لوريس باخت نااميدكنندهاي برابر ســوئد در مرحله مقدماتي جام جهاني متحمــل شــدند، در اســتاد دوفرانس برابر تيم گرت ســاوتگيت به پيروزي رسيدند.

گل دوم انگليــس و هــري كين با پنالتي به دســت آمده از خطاي واران روي دله آلي زده شد و داور با استفاده از سيســتم كمك داور ويدئويي تصميم به اخراج بازيكن رئال مادريد گرفت.

دشــان گفت: «هميشه خيلي مهم اســت كه فصــل را با يك پيــروزي به پايان برساني بخصوص اگر بازي قبلش را باخته باشــي هر چند آن كارت قرمز سناريوي وحشــتناكي براي ما رقم زد. ما 10 نفــره بوديم و بايد به تيم آفرين گفــت چون مقابل تيم خــوب انگليس بوديم.

مــن به خاطر شكســت ســوئد و اتفاقات آن بازي متاسفم. انتخاب با من اســت اما فضاي اين بازي با آن خيلي فرق ميكــرد، آن مقدماتي جام جهاني بــود و اين دوســتانه. بازيكناني كه در اين مســابقه بودند هــم كيفيت بااليي داشــتند. مقابل ســوئد انرژي كمتري داشتيم ولي امروز بيشتر دويديم.»

بازي بعــدي تيم ملي فرانســه 9 شهريور مقابل هلند خواهد بود كه يك رده و سه امتياز از فرانسه كه صدرنشين مشترك گروه A است، پايينتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.