رائول: كاش جدايي من از رئال كمي بهتر بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رائول گونســالس در مصاحبهاي با نشريه پاننكا شركت كرده و تصويرش هم بهعنوان تصوير اصلي روي جلد اين مجله كار شده است. كاپيتان ابدي رئال مادريد درباره جدايي بيسروصدايش از رئال در ســال ،2010 پس از 17 سال حضور در اين تيم صحبت كرد.

او دربــاره اينكه رئــال را بدون هيچ مراســمي ترك كرد، گفت: «ترك رئال مادريــد براي من آســان نبــود و براي باشگاه هم آســان نبود اما در آن هنگام تصميمــم را گرفته بودم و اين اتفاق هم افتاد اما چند سال بعد، در آلمان، باشگاه شــالكه از ســه ماه پيش ميدانست كه من قرار اســت جدا شوم و به اين ترتيب براي من مراســم برگزار كرد. همچنين آلمانيها خيلي ســازمانيافته هســتند. اينطور نبود كه رئال براي من كم بگذارد و شــالكه براي من ســنگ تمام بگذارد. بيشتر بحث شــرايط متفاوت بود. اوضاع ميتوانست بهتر از اين باشد و زمان همه چيز را در ســر جاي خود قرار ميدهد. سه سال بعدتر، برايم مسابقه بزرگداشتي برگزار كردند كه توانستم در آن حمايت طرفــداران را تجربه كنــم. اميدوارم كه روزي برســد كه براي همــه آنهايي كه ســالها در يك باشــگاه بازي كردهاند، مراســم خداحافظي آبرومندانهاي برگزار شــود. اين چيزي اســت كه باشگاه هم ميخواهد انجام دهد.»

رائــول همچنين گفت كــه در ابتدا قصد داشــته تا پايــان فوتبالش در رئال بماند: «وقتي 30 ســالم بود، رويايم اين بود كه با رئال مادريد بازنشســته شــوم اما وقتي زمانش فرارســيد، حس كردم كه نياز دارم گام ديگري بردارم. من نياز به چيزهاي ديگري داشتم. براي توتي و ژاوي مراسم خوبي برگزار شد و مطمئنم كه در آينده از اينگونه مراســم بيشــتر برگزار خواهد شد، هرچند كه اين روزها، همه عجله دارند و صبر مردم كم شــده است.»

او دربــاره خداحافظي توتي صحبت كرد: «بسيار احساسبرانگيز بود. رم خانه او و جايي اســت كه به آن احساس تعلق دارد. او تمام زندگياش را وقف رم كرده اســت و بهعنوان يك بازيكــن، تا ابد با اين باشــگاه پيوند دارد. به نظرم اين نوع قدردانــي از او از جامهايي كه با رم فتح كرده ارزش بيشتري دارد.»

رائول درباره آيندهاش گفت: «روياي من اين اســت كه بــراي مدتي طوالني، در رئــال مادريد باشــم. نميدانم كه آيا هميشه در دفاتر باشگاه و در پستي اداري محبوس خواهم بود يا نه. من ميخواهم مربي باشــم اما هنوز آن شــوق فراوان رفتن به ســمت مربيگري را ندارم. حاال دارم بــه مادريد برميگردم، به جايي كه هميشه در آن بودهام. جايي كه ميتوانم زندگيام را بهتــر مديريت كنم. در چند سال آينده خواهيم ديد كه سرنوشت من را به كجا برده اســت. قدم اول، بازگشت به خانه است.»

رائول بــه خداحافظــي از تيم ملي هم پرداخــت: «اين برايــم دردناك بود چون ميخواســتم به بازي در تيم ملي ادامــه بدهم امــا بايد بــه تصميم مربي احترام ميگذاشــتم. باالخره او بارها شد كه بازيكنان ديگــر را كنار بگذارد تا نام من را در فهرســت قرار دهد اما به نظرم هنوز ميتوانستم براي تيم مفيد باشم. در واقع من شش ســال پس از خداحافظي از تيم ملي همچنــان بازي ميكردم. به مرور زمــان توانســتم آن را بپذيرم اما اتفاقي كه افتاد در واقع به سود من شد. من دوســت داشــتم كه در يورو 2008 باشــم و در موفقيت تيم شريك باشم اما مهمتر اين اســت كه حاال كه به اسپانيا برگشتهام، مردم چه رفتاري با من دارند. ميدانســتم كه بايد روزي برگردم. اينجا خانه من است و من به دنبال اين هستم كه كمكي به رئال مادريد بكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.