رونالدو: هيچ تخلفي نداشتم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پروندههاي مالياتي به رسيد

كريستيانو رونالدو فوق ســتاره فوتبال هرگونه تخلف مالياتي در اسپانيا را تكذيب كرد بعد از آنكه دادستاني اين كشور به دليل فريب مقامــات مالياتي و پرداخت نكــردن 14/7 ميليون يورو عليه او اقامه دعوي كرد.

اداره دادســتاني، مهاجم رئال مادريد را متهم كرده كه در ســال 2010 عمدا با ايجاد يك ساختار مالي خاص تالش كرده درآمد خود از حق تصويرش در سالهاي 2011-2014 را پنهان كند. اين منجر شده به تخطي از قوانين مالياتي اسپانيا كه شامل چهار مورد ميشود.

اما ژستيفوت، آژانس نماينده اين بازيكن در بيانيهاي اعالم كرد: «هيــچ برنامهاي براي فرار مالياتي طراحي نشــده. هيچ پنهان كاري صورت نگرفته و هيچ تمايلي براي اين كار نيز وجود نداشته است.» اين آژانس كه تحت مالكيت مدير برنامههاي اين بازيكن 32 ساله، ژرژ منــدز قرار دارد، اعالم كرده اســنادي را منتشــر ميكند تا نشــان دهد بازيكن پرتغالي چنين ســاختاري را ايجاد نكرده و در عوض از شــركتهاي تحت مالكيت خودش از زمان بازي در منچســتريونايتد استفاده كرده كه مقامات مالياتي انگليس و اسپانيا كامال نسبت به آن آگاهي داشتند. اين آژانس همچنين ايــن احتمال را وارد دانسته كه تفاوت سيستم مالياتي انگليس و اســپانيا در بيان برخي درآمدها منجر به اين مشــكل شــده اما در هر صورت هيچ ارادهاي براي تخطي از قانون وجود نداشته.

رونالــدو كه هفته قبل رئال مادريد را به دوازدهمين قهرمانياش در اروپا رساند، آخرين نمونه از فهرست بلندباالي بازيكنان فوتبال در اسپانيا است كه با مسائل مالياتي يا در مورد انتقالشان مواجه ميشوند از جمله دو ستاره بارسلونا، ليونل مسي و نيمار.

بين ســالهاي 2005-2010 بازيكنان خارجي در اسپانيا طبق «قانــون بكام» مورد حمايت قرار ميگرفتند تا ماليات كمتري بدهند اما با عميقترشــدن بحران اقتصادي اين استثنا برداشته شد و زمينه براي بازشدن پروندههاي اقتصادي به وجود آمد.

دفتر دادســتاني رونالدو را متهم كرده كه در ســال ،2011 يك ميليون و چهارصدهزار يورو، در سال 2012 يك ميليون و هفتصدهزار يورو، در سال 2013 سه ميليون و دويست هزار يورو و در سال4102 هشــت ميليون و پانصدهزار يورو ماليات نداده. در اين گزارش آمده، در دســامبر 2008 كه رونالدو قرارداد بست به رئال مادريد برود، حق تصوير خود را به كمپاني تحت عنوان تولين آسوسيتز واگذار كرد كه خودش تنها ســهامدارش بود و در جزيره ويرجين انگليس ثبت شده

بود. تولين بعدا حق تصوير او را به يك كمپاني در ايرلند واگذار كرده. در بيانيه دادســتاني كه در دادگاهي در حومــه مادريد اقامه دعوي كــرده، آمده: «واگذاري حق تصوير بــه تولين كامال غيرضروري بوده و تنها هدف آن ايجاد روشــي بوده كه درآمــد كلي حق تصوير او از ديد مقامات مالياتي اســپانيا پنهان بماند. مالكيت اين شركت به طور صددرصد در اختيار رونالدو بوده. اين شــركت در سال 2004 يعني شــش سال قبل از انتقال به رئال مادريد تاسيس شده و درآمد و تراز مالي كامال مشخصي داشته.»

البتــه در اين بيانيه بــه همكاريهاي قبلي رونالــدو با مقامات مالياتي اســپانيا اشــاره شده: «مبلغ اعالم شــده قابل بحث است اما مشــخص اســت كه اين بازيكن فوتبال تالش نكرده كه از پرداخت ماليات فرار كند.»

رونالــدو با دو گلي كــه در پيروزي 4 بر يك رئــال مادريد برابر يوونتوس در فينال ليگ قهرمانــان زد، بهترين گلزن اين رقابتها با 12 گل شد.

در ماه مه، دادگاه عالي اســپانيا فرجام خواهي مسي را رد كرد و از حكم دادگاه منطقهاي كاتاالن مبني بر حبس 21 ماهه فوق ستاره بارسلونا به دليل تالش براي پرداخت نكردن 4/1 ميليون يورو ماليات حق تصوير حمايت كرد. البته بعيد اســت مهاجم آرژانتيني به زندان برود چون بر اســاس قوانين اســپانيا محكوميتهاي زير دو ســال با پرداخت جريمه قابل حل است.

دادگاه عالي اسپانيا همچنين ماه گذشته نيمار را از تخلف مالياتي تبرئه كرد اما او همچنان با پرونده انتقالش از ســانتوس به بارســلونا درگير اســت و متهم شده كه ارزش واقعي اين انتقال را پنهان كرده. البته كاپيتان تيم ملي برزيل هرگونه تخلفي را تكذيب كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.