گيگز: طرفداران منچستر بايد بابت پوگبا ذوقزده باشند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رايان گيگز بر اين باور اســت كه پل پوگبــا، فصل آينده عملكرد درخشــاني در منچســتريونايتد خواهد داشــت. پوگبا پس از آنكه تابستان گذشته، گرانترين بازيكن تاريخ فوتبــال شــد، نمايشهاي فوقالعــادهاي در تركيــب يونايتد نداشــته اســت و با ايــن تيم تنها توانســت به رده ششــم ليگ برتر برسد.

امــا او در فينــال ليــگ اروپا درخشــيد و در برد 3 بر 2 فرانسه مقابل انگليس در استاد دو فرانس هم عالي كار كرد. گيگز، كارشناس تلويزيوني بازي پس از اين مسابقه گفت: «اگر طرفدار يونايتد باشــيد بايــد با ديــدن نمايــش پوگبا در امشــب ذوقزده شــويد. اگر او در ادامه هم به اين شــكل بازي كند، بايــد بيصبرانه منتظــر فصل بعد باشيد. او امشب همه كار كرد.»

يان رايت و لي ديكســون، دو كارشــناس ديگر بــازي هم تحت تاثير پوگبا قرار گرفته بودند. رايت گفت: «بازيكنان بايد به خودشــان ميگفتند حــاال كه پوگبا روي فرم اســت، بايد نزديكتر بــه او بازي كنند. زماني كه آنها دهنفره شدند، تازه بازي پاياپاي شد اما ما در نيمه دوم هيچ فرصتي نداشــتيم. پوگبا بــازي دلخواهش را انجــام ميداد چــون خط ميانــي ما زيــاد به او نزديك نميشد و وقتي هم نزديك ميشد، او ميتوانست بازيكنان ما را از پيش رو بردارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.