امباپه: رئال از 14 سالگي من را ميخواست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كيليان امباپه حتي بعد از اين برد دوســتانه هم به ماجراي پيشنهادهايي كــه دريافت ميكنــد، پرداخت و گفت در طول تابستان آنها را بررسي ميكند. اين بازيكن 18 ساله با بازيهاي خوبي كه در فصل اخير ليگ فرانســه و ليگ قهرمانــان اروپا انجــام داد و با 26 گل سهم بســزايي در موفقيتهاي موناكو داشــت، خود را در ويترين فصل نقل و انتقاالت قرار داده.

بيــرون آوردن امباپه از ورزشــگاه لويي دوم ارزان نخواهد بود اما تيمهاي بــزرگ اروپايي حاضرنــد براي ظرفيت فوقالعاده او ســر كيســه را شل كنند. شــايد بازي خــوب او در ايــن ديدار دوســتانه عالقه مشــتريها را بيشــتر كند و خودش ميگويد بايد تصميمات بزرگي بگيرد: «مي خواهم با خانوادهام به مســافرت بروم و بايــد به چيزهايي كه در آينده ممكن اســت اتفاق بيفتد، فكر كنــم. بايد همه چيز را بســنجم، نظر باشــگاه هم مهم است چون با آنها قرارداد دارم و بازيكن آزاد نيستم.»

گفتــه ميشــود قهرمــان دوگانه الليگا و ليگ قهرمانان، رئال مادريد، در صدر فهرست مشتريهاي او است. آنها ميخواهند امثال آلوارو موراتا و خامس رودريگس را بفروشند تا بتوانند مرد اول خط حمله موناكو را بخرند.

امباپــه از اين عالقه باخبر اســت و حتــي آن را جديــد نميداند: «رئال مادريــد؟ از وقتي 14 ســاله بودم رئال مادريد من را ميخواست.»

او تا قبل از فصــل 2016-2017 تنها 14 بــازي انجام داده بود به همراه يك گل اما حاال به نظر ميرسد يكي از داغترين بحثهاي فصل نقل و انتقاالت درباره او باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.