ساوتگيت:ازپسقدرتوسرعتشانبرنيامديم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گرت ســاوتگيت مربــي انگليس اعتراف كرد تيمش نتوانســته ســرعت و قدرت فرانســه را در اين بازي كنترل كند. خط حمله فرانســه كــه با اخراج رافائــل واران يك يار كمتر داشــت، به رهبــري كيليان امباپه، ســتاره موناكو، به دنبال حفــره در خط دفاعي ميهمان بــود و در نهايت عثمــان دمبله بازيكن بوروســيادورتموند گل برتري فرانسه را زد. هر ســه گلزن فرانسه يعني ساموئل اومتيتــي، جبرييــل ســيديبه و دمبله نخســتين گل ملي خود را در اين بازي دوستانه زيبا به ثمر رساندند.

ساوتگيت به اســكاي اسپورتس گفــت: «فكــر ميكنم در طــول 90 دقيقه كارهايي را انجــام داديم كه در آن تخصص داشتيم. ما در حال مالكيت توپ، براي فرانسه دردسر ايجاد كرديم، موقعيــت گل به وجــود آورديم و دو گل زديم اما بعد مــواردي بود كه بايد عملكرد بهتري ميداشتيم، بدون توپ و اينكه بازي را در زمان تساوي 2 بر 2 كنترل كنيم. فكر كنم سيستم 3-4-3 خيلي خوب بــود تا وقتي بازي 2 بر 2 بود و دســت ما را باز ميگذاشت اما با هر سيســتمي ما برابر سرعت و قدرت آنها مشــكل داشتيم. قدرت بدني شان چيزي اســت كه بازي با آنها را سخت ميكند. اين ويژگي تيم ملي فرانســه در تمام گروههاي ســني اســت. آنها آنقدر ميدوند كه شــما را در ضدحمله به دردســر بيندازند اگر به اندازه كافي انسجام نداشته باشيد.»

در اين بــازي كايران تريپير، مدافع راست نخســتين بازي ملياش را تجربه كرد و تــام هيتون دروازهبان برنلي براي نخســتين بار در تركيب اصلي سه شير قرار گرفت. ســاوتگيت از هر دو راضي بود و بازي هري كين و رحيم استرلينگ را برجســته كرد: «هر دو لحظات خوبي را در اين بازی داشــتند و بدون تماشاي دوباره بازي ارزيابي عملكردشان سخت است. اســترلينگ با حركات خود براي حريف مشكل درست كرد، كين 50-60 دقيقه ابتدايي خيلي خوب خط حمله را رهبري كرد اما بعد از اخراج و تساوي 2 بر 2 نتوانستيم بازي را مديريت كنيم و آنها به هدفشان رسيدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.