ديفرانچسكو مربي رم شد: خوشحالم كه به رم برميگردم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رم رســما اوزهبيو ديفرانچســكو را بهعنــوان مربي جديدش معرفي كرد. او قراردادي دوساله با رم امضا كرده است.

لوچيانو اسپالتي پس از 18 ماه حضور در رم، اين تيم را ترك كرد و به اينتر ميرود. جيم پالوتا، رييس باشــگاه

رم گفته است: «وقتي نشستيم تا درباره نامزد ايدهآل براي پست مربيگري رم صحبت كنيم، كسي را ميخواستيم كه بيايد و بهترين عملكــرد را از بازيكنان تيم اصلي بگيرد و همچنين كمك كند كه بازيكنان بااستعداد آكادمي به تيم اصلي راه پيدا كنند. مونچي، مدير ورزشــي جديد ما روي اوزهبيو ديفرانچســكو تاكيد داشت. با سبك بازي تيمهاي او، به نظرمان او گزينه مناسب براي رم بود.»

ديفرانچســكو كه بازيكن ســابق رم اســت، مشتاق بازگشــت به اين باشگاه بود اما رم با ساسولو، باشگاهي كه توافق ديفرانچسكوبرســد، در تا فصلاينكه گذشتهسرانجام توافق مربياشبود حاصلشد و نتوانستهبود به ساسولو قرارداد او را فسخ كرد.

ديفرانچســكو گفت: «بســيار خوشــحالم كه به رم برگشتهام و مربي تيمي ميشوم كه هميشه معناي بسياري براي من داشــته اســت. از رييس پالوتا و مديران تشــكر ميكنــم كه اين فرصت را به من دادند. تمام تالش خود را خواهم كرد تا اين تيم نتايجي بگيرد كه شايستهاش است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.