هواداران فرانسه سرود انگليس را خواندند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هــواداران تيــم ملي فرانســه كه در اســتاد دو فرانــس براي تماشــاي بازي دوســتانه كشورشــان با انگليس حاضر شــده بودند، به همراه هواداران تيم ميهمان ســرود تيــم ملي انگليس را خواندنــد تا انســجام و اتحاد خود را بعد از حوادث تروريســتي منچســتر و لندن نشــان دهند. ترزا مي نخســت وزير انگليــس و امانوئل مكرون رييس جمهــوری فرانســه ايــن بــازي را از نزديك مشاهده كردند. در اين حوادت تروريستي يك ماه اخير 30 نفر كشته شدند.

در اقدامــي غيرمعمــول، هزاران هوادار فرانسه سرود ملي انگليس«خدا ملكــه را حفــظ كنــد» را بــه همراه انگليســيها خواندند. در نوامبر 2015 اقدامي مشابه رخ داده بود. در آن بازي دوســتانه در لندن كه چهار روز بعد از حمالت تروريستي پاريس و مرگ 130 نفر برگزار شد، هواداران انگليسي سرود ملي فرانسه را خواندند.

اين بازي با پنج دقيقه تاخير شروع شد به خاطر برنامههايي كه قبل از بازي داشتند به خاطر اداي احترام به قربانيان حمالت تروريســتي منچستر و لندن از جمله اجراي آواز «با عصبانيت به پشت ســرت نگاه نكن» كه بعد از سرود ملي دو كشور انجام شد و يك دقيقه هم به احترام قربانيان سكوت كردند.

هــواداران هــم در حالــي كــه پالكاردهايي با پرچم انگليس داشتند، آواز را همراهي ميكردند. ديديه دشان مربــي فرانســه به همتاي خــود روي نيمكت تيم ملي انگليس پيراهن شماره يك كشورش را پيشــكش كرد. دشان گفــت: «به او گفتم در حوادث اخير در كنارشان هســتيم. آنها بعد از حمالت پاريــس در ويمبلــي اســتقبال خيلي خوبي از ما كردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.