3 گل در يك بازي بعداز سال

5

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

انگليس در بازي دوســتانه با فرانســه براي اولين بار بعد از ســال 2012 در يك بازي سه گل خورد. بعد از آنكه در يك بازي دوستانه در اســتكهلم، زالتان ابراهيموويچ اين تيم را ويران كرد و در يك شب رويايي چهار گل به اين تيم زد و سوئد را به برد 4 بر 2 رساند، انگليس نسبتا تيم سرسختي در دفاع بوده. البته گرت ســاوتگيت ميتواند خوشــبين باشــد به اينكه نتايج بازيهاي دوســتانه اهميت چنداني ندارد اما شــايد مجبور شود درباره استفاده از دفاع سه نفره تجديد نظر كرده و براي مشــكالت آن راه حلي پيدا كند چون در اين سيستم، منافذ دفاعي زيــادي در تيم انگليس به چشــم ميخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.