رم مورنو را خريد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رم اعــالم كــرد كــه اوليــن خريد تابستانياش را انجام داده است. آنها هكتور مورنــو را از پياسوی آيندهوون به خدمت گرفتهاند. مورنو 92ســاله قراردادي تا سال 2021 بــا رم امضــا كرده اســت. او گفت: «بســيار خوشــحالم كه به رم آمدهام. اين گامي مهم در دوران ورزشي من است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.