درگيري ميالن و رايوال بر سر تمديد قرارداد دوناروما

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

به گــزارش نشــريه ايندپندنت چاپ لندن، به نظر ميرسد كه باشگاه آرسنال از برنامه خود بــراي انتصاب يك مدير فوتبال جديد منصرف شده چرا كه مربي فرانسوي اين تيم، آرســن ونگر مخالفت خود را با آن اعالم كرده است.

تصور ميشــد كه هيات مديره باشگاه آرســنال براي سرو ســامان دادن به نقل و انتقاالت تابســتاني باشگاه يك مدير فوتبال جديد اســتخدام كنند تا به اين شــيوه دل هواداراني كــه از تمديد دو ســاله قرارداد ونگــر ناراحت شــدهاند را به دســت آورند امــا اكنون به نظر ميرســد كه آنها ترجيح دادهاند تا حــد زيادي رويه قبــل را ادامه دهنــد تا ونگر همچنان بــر نقل و انتقاالت باشگاه كنترل داشته باشد. به گزارش تايمز

آينــده جــان لوييجــي دوناروما در هالهاي از ابهام قرار گرفته است. رسانههاي ايتاليايــي گزارش كردهاند كه مســووالن باشــگاه ميالن از تعلل سنگربان 18 ساله خود براي روشــن كردن تكليــف آنها در مورد تمديد قراردادش بســيار خشمگين هســتند و احتمال دارد ماندن اين بازيكن مليپــوش در سنســيرو منتفي شــود. سهشنبه ضرباالجل تعيين شده از سوي باشــگاه ميالن براي دوناروما جهت اعالم برنامه باشگاه آرســنال اكنون ممكن است به اســتخدام يك فرد جوان براي كمك به پيشبرد سياستهاي قبلي باشگاه در حوزه نقلوانتقــاالت تغيير كرده باشــد. اين در حالي است كه ونگر فصل گذشته با ميزاني بيســابقه از مخالفت و اعتراضات هواداران آرســنال بــراي ماندنش در شــمال لندن مواجه شــد كه دليل آن هــم ناكاميهای منجر به خارج شــدن توپچيها از جمع 4 تيم باالي جدول و از دســت دادن سهميه ليــگ قهرمانان اروپا بعد از 20 ســال بوده اســت. در واقع بعــد از آن ناكاميها انتظار ميرفت كه ونگر 67 ســاله بعد از 21 سال آرســنال را ترك كند تا شــيوه مديريت و ساختار بازي قرمزوسفيدپوشان لندن تغيير كنــد. همچنين گفته ميشــد كه احتماال تصميمش براي تمديد قرارداد با روسونري بود امــا او كه اكنــون در اردوي تيم زير 21 سال ايتاليا به ســر ميبرد هنوز هيچ چيزي اعالم نكرده اســت. به همين دليل ماسيميليانو ميرابلي، مدير ورزشي باشگاه ميالن با دوناروما مســتقيما تماس گرفته كه اين موضوع خشم رايوال را در پي داشته است چون او احساس كرده كه ميالن سعي دارد ميان دروازهبانش و مديربرنامههاي او اختالف بينــدازد. در همين حال اما اخبار از ميان ســتارههاي ســابق باشگاه از جمله دنيس برگكمپ، مارك اوورمارس و پاتريك ويهرا همينطور مدير ورزشــي موفق ســويا يعني مونچي يكي مسووليت نقل و انتقاالت باشــگاه را برعهده بگيرد كــه از قرار معلوم مخالفت ونگر مانع از آن شــده است. او ماه گذشته در پاسخ به اين سوال كه آيا آرسنال در انديشه استخدام يك مدير فوتبال است، گفت: «خير. مدير فوتبال؟ نميدانم اين چه معنايي دارد. آيا مدير فوتبال كســي است كه وســط خيابانها ميايستد و بازيكنان را به چپ و راســت هدايت ميكند؟ من هرگز نفهميدم كه كار مدير فوتبال چيســت. من مربي آرســنالم و من هســتم كــه تصميم ميگيرم در حوزه فني تيم چه اتفاقاتي بايد رخ دهد، تمام.» ديگري منتشــر شده مبني بر اينكه ماركو فاســونه مدير اجرايي باشگاه ميالن براي فرونشــاندن تنشها با رايوال تماس گرفته است و حاال همه منتظر جلسه فردا هستند كه در آن رايوال و مديران باشــگاه رودررو با يكديگر مذاكــره خواهند كرد و به نظر ميرســد كه ميالن در اين جلســه پاسخ قطعي ميخواهد. دوناروما در حال حاضر جز ميالن و پاريســنژرمن مشتري پروپا قرص ديگري ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.