يووه براي داگالس كاستا ۵۴ ميليون يورو ميدهد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يوونتوس حاضر است تا سقف 45 ميليون يورو بــراي داگالس كاســتا به بايرن مونيــخ بپردازد. اين باشــگاه با اين بازيكن بر سر قراردادي به ارزش 6 ميليون يورو در ســال به توافق رســيده است. ايجنت اين بازيكــن در تورين با بپه ماروتا، مديــر يوونتوس ديدار كرده اســت. خود اين بازيكن هم عالقه دارد كه به يووه برود. تنها مســاله باقيمانده اين اســت كه بايرن 50 ميليون براي اين بالاش ميخواهد. پيشنهاد اوليه يووه 40 ميليون يورو اســت كه بســته به پاداشهــا، ميتواند تا 45 ميليون يورو هم برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.