ديهگو كاستا به برزيل برنميگردد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جايير، برادر ديهگو كاســتا گفتــه احتمــال بازگشــت اين بازيكــن بــه برزيل كم اســت. خود كاســتا پس از بازي اسپانيا و مقدونيــه گفت ممكن اســت بهصورت قرضي به باشگاهي در برزيل برود و ســپس در ژانويه راهي اتلتيكو مادريد شود. اتلتيكو به دليل محروميت از انتقاالت در تابستان، نميتواند فعال كاستا را برگرداند. البته همه چيز بستگي به تصميم چلســي دارد. يكي از باشــگاههايي كه گفته ميشــد ممكن اســت مقصد كاستا باشد پالميــراس بــود. برادر كاســتا ميگويــد: «راســتش را بگويم، بــه نظرم چنيــن انتقالي خيلي سخت است. دوستان بسياري در ساعتهاي گذشته با من تماس گرفتهانــد و در اين باره ســوال كردهاند امــا ديهگو هيچ چيزي به من نگفته اســت. رفتن او به چين هم بسيار بعيد است چون ســال بعد جام جهاني را داريم و كاســتا ميخواهد در تيم ملي اسپانيا باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.