استقالل-كاوه در مسير جدايي

همانطور كه پيشبيني ميشــد كاوه رضايي در مسير جدايي از استقالل قرار گرفته و برخالف اظهارات برخي مربيان و مسووالن باشگاه استقالل، اين بازيكن از رفتارهايي كه از ســوي برخي مسووالن ميشود راضي نيست. كاوه رضايي درخواستهايي از باشگاه استقالل داشته كه تا به امروز

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

عقد قرارداد داخلي باشــگاه استقالل با حسن بيت سعيد و مذاكرههاي نتيجه بخش با سجاد شهباززاده شايد در ظاهر راهي براي تقويــت اين تيم در فصل هفدهم باشــد اما عمال اقدامي اســت در راســتاي تحت فشار قراردادن كاوه رضايي تا هر چه زودتر مجاب به تمديد قرارداد خود شــود. پيش از شروع نقل و انتقاالت عليرضــا منصوريان بارها در مصاحبههايــش اعالم كرده بــود كه اولويت باشــگاه تمديد قرارداد بازيكناني اســت كه فصل پيش در تركيب اين تيم قرار داشتهاند اما عمال چنين نشده و باشگاه استقالل بدون توجه به تمديد قــرارداد بازيكناني كه فصل شانزدهم در تركيب اين تيم حضور داشتهاند به سراغ عقد قراردادهاي جديد رفته.

موضوعــي كه فاصله زيــادي ميان كاوه رضايي و باشــگاه اســتقالل به وجود آورده اســت. بازيكني كه تاكيد داشــت باشــگاه اســتقالل تمــام مطالبات فصل پيشــش را بپــردازد و04 درصد از قرارداد فصل آينده را هم در حسابش بريزد.

اينطور كه پيداســت باشــگاه استقالل اولويت صرف بودجههــاي كنوني خود را بر جذب بازيكنان جديد گذاشــته و بيتوجه به خواستههاي بازيكناني همچون كاوه رضايي در پي جذب بازيكناني اســت كه در ليست خريد قرار دارند.

اين اقدامها شايد از ديد باشگاه استقالل، رضايــي را براي تمديد قرار داد تحت فشــار قــرار دهد امــا در عمل اينچنين نيســت و شــماره 9 آبيها از شــرايط موجود احساس خوبي ندارد و عنقريب اســت كه با باشگاه ذوبآهن وارد مذاكرات جديتر شود. رضايي از باشگاه ســابق خود مبلغ 2 ميليارد تومان پيشنهاد دارد و افراد نزديك به امير قلعهنويي كه كار نقل و انتقاالت اين باشــگاه را دنبال ميكنند با جديت بســيار بــه دنبال جذب كاوه رضايي هستند تا مهاجم استقالل را كه

گرچه بعيد است كه رضايي به اين زوديها حاضر به عقد قرارداد با باشگاه ذوبآهن شود اما او اكنون در مسير جدايي از استقالل قرار گرفته و اين موضوع را نبايد شوخي گرفت. شايد رضايي از ديد مديرعامل باشگاه استقالل بازيكن خاصي نباشد كه به او بارها پيغام داده نميخواهيمت و هر جا ميخواهي برو

فصل شانزدهم عملكرد خوبي داشت به خدمت بگيرند.

گرچه بعيد است كه رضايي به اين زوديها حاضر به عقد قرارداد با باشــگاه ذوبآهن شود اما او اكنون در مســير جدايي از استقالل قرار گرفتــه و اين موضوع را نبايد شــوخي گرفت. شايد رضايي از ديد مديرعامل باشگاه استقالل بازيكن خاصي نباشد كه به او بارها پيغام داده نميخواهيمت و هر جــا ميخواهي برو اما به واقع كاوه در فصلي كه ممكن بود اســتقالل با منصوريان نتايج اسفباري بگيرد همواره عصاي دســت بود و نمايش بســيار خوبي داشت به طوري كه عالوه بر گلزنيهاي پيدرپي توانست عنوان گلسازترين بازيكن ليگ را هم به دست آورد.

رضايــي بــا اينكــه در گلزني بــه مانند صدرنشــينهاي جدول آقاي گلي ليگ موفق نبود اما هميشــه نمايش خوبي داشت و سعي و كوشــش بسياري در راه موفقيت استقالل به خرج ميداد. رضايي در ليگ قهرمانان آسيا هم جــزو بهترينها بود و براي اســتقالل زحمات بسياري كشيد و در رديف گلزنترين بازيكنان ايرانــي حاضر در ايــن رقابتها قــرار گرفت. وضعيت رضايي كامــال گوياي تاثيرگذاریاش است اما ظاهرا سياستگذار اصلي باشگاه يعني رضا افتخــاري تمايلي به تمديــد قرارداد اين بازيكن ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.