وريا غفوري: سخت است نام گزينههاي جانشينيام رامي شنوم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

وريا غفــوري بازيكن مليپوش استقالل نتوانســت در جشن صعود مليپوشــان شــركت كند چون اين بار به دليــل مصدوميت كيروش او را به اردوي تيم ملــي دعوت نكرد. وريا در اســتقالل هم وضعيت خوبي ندارد و حتي گفته ميشود در ليست خروجي منصوريان است.

وريــا در مورد نبــودش در تيم ملي و شــر ايطش ميگويد: «من از نظر مصدوميــت تا حد زيادي خوب شــده بودم و مشكل خاصي نداشتم اما از نظر بدني كمي شرايطم خوب نبود و همين موضوع باعث شــد كه نتوانم برابر ازبكســتان بازي كنم.»تو به همــراه بختيار رحمانــي و كاوه رضايي مهمترين خريد فصل گذشته استقالل بودي. از عملكرد خودت در اين فصل راضي بودي؟

وريا پاســخ ميدهد: «متاسفانه مــن زماني كــه به اســتقالل آمدم مينيســك پايم را عمــل كرده بودم و شايد كمي از شــرايط آرماني دور بودم. در طــول فصل هم چند بازي خــوب انجام دادم و تــا ميآمدم به اوج آمادگي برســم با بدشانســي با مصدوميــت روبه رو ميشــدم. در فوتبال ايران قانونــي وجود دارد كه خيلي مهم است كه اگر يك بازيكن در هفتههــاي پاياني حضور داشــته باشد و ‪6 5،‬ بازي آخر فصل را انجام بدهد، ديگر كسي يادش نميآيد كه در جريان فصل با مصدوميت روبهرو شده اســت يا نه. متاســفانه من در هفتههاي پاياني بازيهاي اســتقالل و بــازي تيم ملي برابر ازبكســتان را از دست دادم و همين موضوع باعث شــد فصل به بدترين شكل برايم به پايان برسد.»

براي تو ســخت نيســت كه نام گزينههاي مختلف در پســت تو در فصل نقل و انتقاالت مطرح ميشود؟ ايــن بازيكن در اين زمينــه اينطور ميگويــد: «براي من كه تواناييهاي خــودم را ميشناســم و ميدانم اگر مصدوم نباشم ميتوانم چه نمايشي داشته باشم بسيار سخت است كه نام اين گزينهها مطرح ميشود.»

غفــوري در مــورد مانــدن يا نماندنش در اســتقالل نيز ميگويد: «من دوست دارم در استقالل بمانم. زماني كه به اســتقالل آمدم خيلي دوست داشــتم نمايش خوبي داشته باشــم ولي در فصــل اول اين اتفاق نيفتاد.

استقالل به گردن من دين دارد و ميخواهــم فصل ديگــر با حضور در اســتقالل خاطره بــد اين فصل را از ذهن هواداران اســتقالل كامال پاك كنم. اگــر فصل بعد در خدمت استقالل بودم تمام توانم را ميگذارم تا براي موفقيت استقالل تالش كنم و اگر هم نبودم براي اين تيم آرزوي موفقيت ميكنم.»

وريا در مورد شكســت سنگين اســتقالل مقابل العين هم ميگويد: «بــاور كنيــد حتي فكر كــردن به اين بازي هم اعصــاب من را خراب ميكند. مطمئنا تلخي اين شكســت سالها از ذهن ما و هواداران استقالل پاك نخواهد شد. دوست ندارم با اين خاطرههاي تلخ از استقالل جدا شوم و دوســت دارم فصل بعــد بمانم و همه چيــز را جبران كنم. ميخواهم وقتي بعدها كه از استقالل جدا شدم خاطرات بدي در ذهنــم از اين تيم نباشــد و البته هواداران هم از من به نيكي ياد كنند.»

غفوري در مورد بازگشــتش به تيم ملــي ميگويــد: «واقعيتش را بخواهيد آقاي كيروش هميشــه به من لطف داشــته است و من از جام جهانــي به بعد در تمام اردوهاي تيم ملي حضور داشتهام. فكر ميكنم اگر خدا به من ســالمتي بدهد و مصدوم نباشــم در جام جهاني در تيم ملي حضــور خواهم داشــت و بازي هم ميكنم چراكه تواناييهاي خودم را ميشناســم و آقاي كيروش سبك بازي من را قبول دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.