شهباززاده هنوز با استقالل به توافق نرسيده

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هنوز دقايقــي از انتشــار خبر توافق شــهباززاده با اســتقالل نگذشــته بود كه مصاحبه توفيقي مســوول نقل و انتقاالت اســتقالل روي خروجــي ســايتها آمد. توفيقي در اين زمينه گفت: «چنين خبري درست نيست و هنوز توافقي حاصل نشده اســت. البته مذاكرات انجام شده ولي هنوز پيوستن شهباززاده به استقالل نهايي نشده است.»

اين اخبــار ضد و نقيض بــي ربط با اتفاقــات روز سهشــنبه نبــود. زماني كه خبر رســيد مسووالن اســتقالل به همراه منصوريان و شــهباززاده به جلسه رفتهاند. همانجا بود كه گفته شــد ســجاد بازيكن استقالل شــد اما نحوه ترك جلسه توسط سرمربی همه را متعجب كرد. منصوريان با حالتي عصبي بيرون آمد و حاضر نميشــد با خبرنگاران صحبت كند و پاســخهاي سر باالي او خبرنگاران حاضر را كالفه كرده بود.

حرفهاي ســرمربي اســتقالل نشان ميداد خبــري از توافق نيســت و بعد هم مصاحبــه توفيقي اين تصــور را پر رنگ تر كرد. گويا رقم پيشــنهادي سجاد باال بوده و همين نكته باعث شــده بود تا منصوريان دلخور جلســه را ترك كند. وقتي افتخاري ميگويد بــي دليل رقم بازيكنان باال رفته و بازيكن ليگ يكي توقع بااليي دارد ميتوان حدس زد كه شــهباززاده چقدر رقم خود را باال برده كه در نهايت آه از نهاد مســووالن استقالل برآمده است.

ســجاد فصل پيش براي اينكه رضايت اســتقالليها را بگيرد و به ليگ تركيه برود 800 ميليون بخشــيد و رفــت و در فصل جاري انــگار ميخواهد فصل پيش را تالفي كند. ســجاد كه نيمفصل هم با استقالليها به توافق رســيده بود، بــه دليل محروميت اين تيــم از پنجره نقــل و انتقاالت به تيم نفت رفت و حاال دوباره با تيم ســابق خود وارد مذاكره شــده اســت. استقالل ميداند اگر پيشــنهاد بازيكنان را بدون چون و چرا قبول كند براي پرداخت پول آنها به مشكل ميخورد. ســجاد و استقالل روز گذشته به بن بست رسيدند همانطور كه روز سهشنبه به بن بست رسيده بودند. منصوريان ميداند كــه در فصل نقل و انتقــاالت از رقبا عقب افتاده و همين مساله او را اين روزها عصبي كرده است.

بيت ســعيد تنها خريد ليــگ برتري استقالل تاكنون بوده است كه مبلغ قرارداد او هم كم ســرو صدا به پا نكرد. اســتقالل براي خريدهاي خود اين دردســرها را دارد. اســتقالل با شكست مقابل العين اين روزها حال خوشــي نــدارد و اگر در بــازار نقل و انتقاالت هــم چهره بازنده ميدان باشــد و قافيه را به رقبا ببازد مطمئنا شــرايط براي اين تيم سختتر هم ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.