نورافكن و حسيني دستمزدها را باال بردند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل ديروز با مجيد حســيني بازيكــن جوان خــود پاي ميــز مذاكره نشســت. حســيني يكي از كشفهاي امســال منصوريان در اســتقالل تلقي ميشــود اگرچه جوان اول آبيها كسي جــز اميد نورافكــن كاپيتــان تيم ملي جوانان نيست.

اما هر دو اين بازيكنان، ظهورشــان در باشگاه اســتقالل و ميل به جدايي يا افزايــش قرارداد در فصل جاري اســت، موضوعي كه البته كامال طبيعي اســت چراكه آنها باتوجــه به فرصت محدودي كه براي درخشش دارند به دنبال افزايش كيفي ســطح زندگي خود هســتند اما سوال اينجاســت كه چرا باشگاه فرصت افزايش قرارداد يا جدايــي را در اختيار ستارگان جوانش قرار ميدهد؟

درست است كه نورافكن و حسيني هر دو بازيكنان قابل و با ارزشي هستند اما ســهم باشگاه اســتقالل در شهرت و اعتــالي آنها كامال به جاي خود محفوظ است و اگر فيفا بندي به نام حق رشد را براي انتقال بازيكنان جوان به قراردادها اضافه كرده به همين دليل است.

يقينا نه حســيني و نه نورافكن در جايي به غير از استقالل موفق به چنين درخششي نميشدند و البته باشگاههاي اروپايي در چنين وضعيتي اقدام به عقد قراردادهاي طوالني با ســتارگان جوان خود ميكنند تا در منافع آينده ســهيم باشند.

اينكــه چرا اســتقالل در اين فصل در شــرايطي كه ميدان را براي نورافكن و حســيني باز كرده، در نيمفصل با آنها قرارداد 5 ســاله امضا نكرده جاي سوال دارد و نشــان دهنده ضعف مديريت در باشگاهي است كه البته به دليل تغييرات فــراوان رژيم فكري ثابت و اصولي ندارد. يقينا اگر در يك كشــور صاحب فوتبال، يك باشــگاه بزرگ قصد داشــت فضا و ميــدان را به دو جوان خود بدهد، آنها را بــه نحوي مجبور به عقد قرارداد طوالني مدت ميكــرد نه مثل امروز اســتقالل كه مجبور اســت با بازيكنان جوان خود دوبــاره پاي ميــز قراردادي بنشــيند و البته خواستههاي آنها را تامين كند. اگر اســتقالل در نيمفصل به فكر اين تمديد قرارداد بود و اگر بازيكن اين خواســته را تمكين نميكرد با دو بار نيمكت نشيني يا سكونشيني همه چيز تغيير كرده بود اما حاال و در شــرايط نقــل و انتقاالت كه باشــگاههاي ديگر بــه دنبال جذب محصوالت هم هســتند، چگونه ميشود بازيكن را بدون تامين خواستهها پاي ميز مذاكره كشــاند؟ در شرايطي كه باشگاه اســتقالل با بازيكنان مسني مثل مهدي رحمتي و خســرو حيدري قرارداد ســه ساله ميبندد، قراردادهاي كوتاه مدت با بازيكنان جواني كه آينده اين تيم هستند جاي ســوال دارد. اســتقالل و تيمهاي ديگر ليگ بايد بدانند كه ســرمايههاي جوان خــود را نبايد با قراردادهاي كوتاه مدت از دســت بدهند؛ اين كار يعني دو دســتي تحويل دادن سرمايههاي تيم به باشگاههاي ديگر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.