نمره منفي در كارنامه منصوريان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شكســت اســتقالل در نقل و انتقاالت پارسال و امســال منجر به اين شــده كه يكي از مهمترين سازندههاي اســكلت فوتبال ايران هيچ نمايندهاي در تيم ملي و صعود به جام جهاني نداشــته باشــد. تيم ملي بــه جام جهانــي صعود كرد اما اين تيم جا ماندهاي هم داشــت، آن هم جاماندهاي بزرگ. اســتقالل جاماندهاي بزرگ بود؛ تيمي كه نه امروز كه در همه تاريخ سازنده اســكلت فوتبال ملي ايران بوده است تيمی كه از زمان رايكوف تا همين دوره قبل جام جهاني هشــت بازيكن در تيم ملي ايران داشت.

استقالل و پرسپوليس به تناوب و در دورههاي مختلف بازيكنان كم يا زيادي در تيم ملي ايران داشتهاند كه قدرت آنها هم معموال در جدول رده بندي با تعداد بيشــتر و كمتر مليپوشان باال و پايين رفته است اما اينكه يكي از اين دو تيم حتي يك بازيكن هم در تيم ملي نداشــته باشد اگر بي ســابقه نبوده حداقل كم سابقه بوده است. در واقع صعود منهاي استقالل به جام جهاني روسيه حرفهاي زيادي در دل خود دارد.

حرفهايي مســتند به انــدازه دريافت 6 گل از العيــن امارات. در واقع همين بي نماينده بودن اســتقالل در تيم ملي منتج به سنگينترين شكست اســتقالل در همه ادوار شده است چون تجربه و بينالمللي بودن از اين تيم رخت بربســته است. استقالل در نقل و انتقاالت سال قبل، در تمريناتش در طول ســال و در نگهداري مليپوشانش بسيار ضعيف عمل كرده و اين اصال قابل كتمان نيســت. استقالل سال گذشته هم بهترينها و ليست منصوريان را نخريــد و به جاي خريد مليپوشــان به خريد غير مليپوشــان روی آورد و جايگاهــش را در تاريخ فوتبال ايران تضعيــف كرد. خريدهايي مثل آرش افشــين، بختيار رحماني، كنعاني زادگان، حــاج محمدي، حتي همين بيت ســعيد ...و نشــان از آن دارد كه اســتقالل به دوم بودن عادت كرده است و ليستي را ميخرد كه مازاد پرسپوليس يا سپاهان است.

همين امثال منشــا و ساسان انصاري جزو ليست منصوريان بودهاند اما استقالل در بخش نقل و انتقاالتش نتوانسته هيچ كدام از اين بازيكنان را بگيرد و حتي شــايان مصلح را هم دو دســتي به پرســپوليس واگذار كرده است. شكست اســتقالل در نقل و انتقاالت پارسال و امسال منجر به حذف اين تيم در تيم ملي ايران شــده است. البته اين تيم در به كار گرفتــن جوانها خوب عمــل كرده اما جوانگرايي بيــش از اندازه منجر بــه عدم قهرماني، حذف از جام حذفي، حذف از ليگ قهرمانان آســيا و دريافت شــش گل از رقيب آن ســوي خليج فارس شده است. در واقع استقالل در كنار جوانگرايي مثل پرسپوليس بايد بازيكنان تاپ را هم به خدمت ميگرفت كه چنين نكرده است و اين يعني سقوط استقالل. اين رويه امســال هم تا اين لحظه ادامه داشته و تا كنون استقالل در جذب مليپوشان موفق نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.