آبيها منتظر ميمانند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل نميتواند از جباروف شكايت كند

باشگاه اســتقالل از هافبك مليپوش ازبكســتاني به فيفا شــكايت كرد. ســرور جباروف هافبك ازبك فصل گذشته سپاهان حاضر به بازگشــت به تمرينات اســتقالل نيست و به همين دليل مسووالن استقالل بعد از چند جلسه مذاكره با مديربرنامههاي اين بازيكن تصميم گرفتند تا از اين بازيكن به فيفا شــكايت كنند. باشگاه استقالل با استخدام يك وكيل مســتندات خود را به فيفا ارائه كرد تا اين نهاد بينالمللي درباره پرونده مرد ســال فوتبال آسيا و استقالل تصميم گيري كند. مديــر برنامههاي اين بازيكــن پيش از اين اعالم كــرده بود كه جباروف در ايران تنها براي ســپاهان بازي خواهــد كرد اما اســتقالليها عقيده دارند كــه اين بازيكن بايد براي شــروع فصل به اســتقالل بازگردد و با استناد به قراردادي كه با ايــن باشــگاه دارد در ليگ هفدهم پيراهن اين تيم را بر تن كند.

امــا روزبه وثــوق احمدي مســوول تعيين وضعيــت بازيكنان خارجي در مورد آخرين وضعيت ســرور جباروف ميگويد: «استقالليها 10 روز پيش نامهاي را براي كميته تعيين وضعيت ارسال كردند و طبق مســتنداتي كه ارائه شد به ما اعالم كردند اين بازيكن با استقالل قرارداد دارد و چون او را قرضي به ســپاهان داديم بايد برگردد و براي اســتقالل بازي كند. ما اين نامه را دريافت كرديم و مستندات استقالل را هم گرفتيم هرچند كه آنها خواستند تا جلوي صدور ITC جبــاروف را بگيريم اما چون ITC او بــراي ســپاهان صادر شــده اين باشگاه اصفهاني است كه بايد در اين مورد اقــدام الزم را به عمل آورد. اســتقالليها ميگويند جباروف بازيكن ماست اما هنوز او به ايران بازنگشــته و چون ممكن است هــر اتفاقي بيفتــد در حــال حاضر بحث شــكايت مطرح نيســت. تازه امروز پنجره نقل و انتقاالت باز ميشــود و چون ممكن اســت جباروف به ايــران بازنگردد و يا هر تيم ديگري جز اســتقالل را انتخاب كند، استقالليها در نامهاي طبق مستنداتي كه ارائه كردند فقط خواســتند كميته تعيين وضعيت بازيكنــان را از آخرين وضعيت او مطلع كنند و باز هم تأكيد ميكنم شكايتي در كار نبود.»

وثوقاحمــدي در پايــان ميگويــد: «استقالليها را راهنمايي كرديم كه طبق قراردادي كه جباروف با استقالل دارد بايد به اين باشــگاه برگردد و اگر برنگشت و به هر باشگاه ايراني غير از استقالل رفت آنها ميتوانند به كميته تعيين وضعيت شكايت كننــد.» ماجراي جبــاروف بــه ماجراي پيچيدهاي تبديل شــده و معلوم نيســت چرا اين بازيكن حاضر نيســت به استقالل برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.