فنونيزاده: حاال نوبت حمايت مسووالن است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پيشكسوت اســتقالل در مورد صعود بــدون امــا و اگر تيم ملي بــه جام جهاني صحبــت ميكند. مهدي فنوني زاده در اين زمينه ميگويد: «امســال تنها سالي بود كه بدون اما و اگر و بدون استرس راهي روسيه ميشــويم و بايــد از همين امــروز خود را آماده اين تورنمنت بزرگ و حســاس كنيم. ازبكســتان مقابل ما شروع خوبي نداشت و تيم ملي ايران كامال بر بازي مســلط بود و توانســت به گل هم دســت يابد. نيمه دوم باز هم حاكم تــوپ و ميدان بوديم و حتي صاحب يك پنالتي هم شــديم كه شجاعي نتوانســت آن را به گل تبديــل كند اما باز هــم در دقايق پاياني يك گل را وارد دروازه ازبكها كرديم تا با يــك پيروزي خوب به جام جهاني صعود كنيم.»

فنونــيزاده در ادامه ميگويد: «در 20 دقيقــه پاياني بازي ازبكها تالش زيادي از خود نشــان دادند تا بتوانند به گل دســت پيدا كننــد اما دفاع خوب مــا كه صاحب يك ركورد بسيار خوب هم در گل نخوردن اســت، اجازه گل زدن به ازبكها را نداد و توانستيم با هشــت بازي بدون گل خورده راهي جام جهاني شويم.»

اين پيشكســوت اســتقالل در پايان ميگويــد: «صعــود ايران به جــام جهاني قطعي شــد. حاال نوبت مسووالن است كه بــه وعدههاي خود عمل كننــد. االن وقت حمايت از تيم ملي اســت، تيمي كه متعلق به ميليونها ايراني است و آنها آرزو ميكنند تيم محبوبشان در جام جهاني موفق باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.