مظلومي: از باخت به العين سرافكنده شدم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

صعود بدون دغدغه تيم ملي به جام جهاني باعث خوشــحالي اهالي فوتبال شــده است. پرويز مظلومي سرمربي ســابق استقالل در خصوص اين مســاله اينطور اظهارنظر ميكند: «اين موفقيت را به بازيكنان، كادر فنــي، فدراســيون فوتبال و مــردم تبريك ميگويم، ولي نبايد در باد اين صعود بخوابيم. بايد اردوهاي تداركاتي مناســب و بازيهاي دوستانه با تيمهاي پرقدرت دنيا را براي تيم ملي برنامهريزي كنيم. ديگر نبايد به فكر اين باشيم كه در جام جهاني فقط سه بازي انجام داده و بــه ايران برگرديــم. يك تعامل خوب بايد بين تيم ملي، باشــگاهها و فدراســيون ايجاد شــود تا بتوانيم شاهد رشد بيشتر تيم كشورمان باشــيم. آمار كيروش در اين چند سال واقعا خوب بوده است، ولي براي رفتن به جام جهاني بايد خودمان را بيشــتر آماده كنيم. يكسري از لج و لجبازيها بايد از بين برود و كيروش هم بايد با فدراســيون بيشــتر تعامل داشته باشد.»

مظلومي در خصوص شكست چند هفته پيش استقالل مقابل العين، آن هم در شرايطي كه خودش بعد از اين بازي سكوت كرده بود، ميگويد: «فكر نميكنم بايد حرف خاصي ميزدم. من هم مثل همه اســتقالليها از اين باخت ســرافكنده شدم، ولي شكست برابر العين يك اتفاق بود. اگر دو تيم 01بار ديگر هم با يكديگر بازي كنند، چنين نتيجهاي رخ نخواهد داد. به هر حال اين شكست ناراحتكننده بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.