گزارش وضعيت جسماني ابراهيمي به منصوريان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك تيم اســتقالل در تماســي كه با عليرضا منصوريان داشت، گزارش كاملي از آخرين مراحــل درمانياش را ارائه داد. اميــد ابراهيمي هافبك گلزن و گلساز تيم اســتقالل كه در سه فصل گذشــته گلزنتريــن هافبــك فوتبال ايران هم بود، از اواخر فصل گذشــته با مصدوميت مواجه شــد و به همين دليل در بازيهــاي آخر آبي پوشــان قادر به همراهي اين تيم نبــود. اين بازيكن در تماسي كه با عليرضا منصوريان داشت از آخرين مراحل درمانياش گزارش كاملي داد. منصوريان نيز با كســب اطمينان از وضعيت اميد ابراهيمي خواستار اين شد كه او گزارش مراحل درمانياش را به روز به او بدهد.

منصوريــان همچنيــن از دكتــر نوروزي معاونت پزشكي باشگاه استقالل نيــز در خصوص شــرايط ايــن بازيكن اســتعالم گرفت تا اطالعاتش را در اين زمينه كامل كنــد. ابراهيمي در بازي با العين نتوانســت حضور پيــدا كند و به دليــل مصدوميت اردوي تيم ملي را هم از دست داد. ابراهيمي اين روزها بيش از هر چيزي به بحث درمانش ميپردازد و به احتمال زياد در استقالل ميماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.